หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 Invitation Letter to General Shareholders’ Meeting Year 21

หนังสือเลขที่ : MT64/08                             

 

8  มีนาคม  2564

 

 

เรื่อง       ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท  ควอลลีเทค  จำกัด  (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย       1)    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2)    รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE

3)    ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท      

4)    นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

5)    เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6)    ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7)    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ

                                  แบบ ค. ได้จาก www.qualitechplc.com)

8)    แผนที่สถานที่จัดประชุม

9)    มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์
       การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท  ควอลลีเทค  จำกัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องซาลอนบี ชั้น 2
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

Letter No: MT64/08

 

                                                                        8  March  2021

                                                                                                                            

Subject            Invitation to 2021 General Shareholders’ meeting

Dear                Shareholders of Qualitech Public Company limited

Enclosure        1) Copy of Minute of the 2021 General Shareholders’ meeting

                        2) 2020 Annual Report in format of QR Code

                        3) Brief Background of the nominated to be elected as company commission

                        4) Definition and Information of Independent Commission (Shareholders’ Proxy)

                        5) Documents and Evidences presented for registration of meeting attendance

                        6) Regulation of the Company associated with shareholders’ meeting

                        7) Letter of Attorney Form B ( Letter of Attorney form A or C is downloadable

                            from www.qualitechplc.com)

                        8) Map of meeting location

                        9) Precautionary Measures and Guidelines for shareholders to attend 2021 Annual General Meeting of
                            Shareholders under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19)

                        

                        As the meeting of Qualitech Public Limited Company (“the Company”) 3/2021 held on 20 February 2021 has a resolution to arrange 2021 General Shareholders’ meeting on 8 April 2021 at 13.30 hrs. at Salon B Room, Floor 2, Swissotel Bangkok Ratchada, No. 204, Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 with following agendas;

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

Fact and reason The Company arranged the 2020 Annual General Shareholders' Meeting on 15 July 2020 and has submitted the minutes of meeting to Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce within time stipulated by law. Details are according to the minutes as in enclosure 1

The Board’s opinion The minutes of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting which was arranged on 15 July 2020 has been correctly and completely recorded, it is to be proposed in general shareholders’ meeting to certify such minutes

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.qualitechplc.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2563

Fact and reason    2020 Overall operational report appeared in 2020 annual report as in enclosure 2 and the Company has published it on website of the Company on
www.qualitechplc.com

The Board’s opinion   The Board of Directors recommends shareholders to acknowledge 2020 overall operational result of the Company.
 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล          งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563  ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีของ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2563  ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีของ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

                     งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

                            สินทรัพย์รวม                                       516,697,708.01           บาท

                            หนี้สินรวม                                             69,548,036.36           บาท

                            รายได้รวม                                           424,553,872.98           บาท

                            กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่         31,832,536.98           บาท

                            กำไรต่อหุ้น                                                         0.323           บาท

      

                     งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

                            สินทรัพย์รวม                                      515,540,086.80           บาท

                            หนี้สินรวม                                            69,057,101.87           บาท

                            รายได้รวม                                          426,496,100.17           บาท

                            กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่         40,608,513.44           บาท

                            กำไรต่อหุ้น                                                         0.412           บาท


Fact and reason    Annual Financial statement which ended on 31 December 2020 has been verified and endorsed by Mrs. Suvimol  Chrittayakierne, the auditor of D I A International Auditing Company Limited and this statement has been determined by the audit committee which appeared in 2020 annual report of as in  enclosure 2.

The Board’s opinion   The Board of Directors agreed to propose it in general shareholder’s meeting to approve 2020 financial statement ending on 31 December 2020 which has been audited by   Mrs. Suvimol Chrittayakierne, the external auditor from D I A International Auditing Company Limited, and has been reviewed by the audit committee which appeared in 2020 annual report of as in enclosure 2 which represents corporate financial position and performance in 2020. A summary is as follows.


 

                     Statements of Financial Position and statements of comprehensive income of Qualitech Public Company Limited and subsidiaries are as follows:

                     Total assets                                                         516,697,708.01           Baht

                     Total liabilities                                                        69,548,036.36           Baht

                     Total Income                                                        424,553,872.98           Baht

                     Profit for the year for owners of the Company       31,832,536.98           Baht

                     Earnings per share                                                              0.323           Baht

                 

                     Statements of Financial Position and statements of comprehensive income of Qualitech Public Company Limited are as follows:

                     Total assets                                                        515,540,086.80           Baht

                     Total liabilities                                                       69,057,101.87           Baht

                     Total Income                                                       426,496,100.17           Baht

                     Profit for the year                                                  40,608,513.44           Baht

                     Earnings per share                                                              0.412          Baht

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้

                 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบเฉพาะบริษัทสำหรับปี 2563 จำนวน 40,608,513.44 บาท
จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  มาตรา 116  กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ
ประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสม(ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม บริษัทฯ ได้ขอเสนอให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.30 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

            การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2563 ดังนี้ 

               เสนออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 29,570,545.50 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ  0.05 บาท  เมื่อวันที่  8 กันยายน  2563  คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ  0.25  บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Fact and Reason The Company has a policy of distribution of the dividend with at least 40% of net profit after deducting corporate income tax and Reserve Tax stipulated by the law. However, the Company has necessity to spend such net profit to extend its operation may specify to distribute dividend in lower rate than aforementioned.

             The Company had net profit after deducting corporate income tax for 2020 with amount of 40,608,513.44 Baht; it was able to consider distributing dividend to shareholders according to section 115 of Public Company Act B.E. 2535 and section 49 of the Company’s Article of Association defining that the Boards may allocate interim dividend to shareholders periodically when the Company has sufficient profit to do so and it has been reported in general shareholder’s meeting for approval. Besides, according to Public Company Act B.E. 2535 section 116, the Company shall allocate annual net profit as reserve fund for at least 5% of Net profit deducting with accumulated deficit (if any) until the reserved capital is not less than 10% of authorized capital. The Company has completely specified reserved capital required by law and it is not necessary for additional capital. The Company proposed to allocate unappropriated retained earnings under tax privilege from BOI as dividend with rate of 0.30 Baht/share, dividend to 0.05 Baht/share from first half of 2020 operating result on 8 September 2020 and 0.25 Baht/share from second half of 2020 operating result. The right to receive above mentioned dividend was still uncertain because of awaiting for resolution from shareholder’s meeting. The Company has defined the list of Shareholders who have the right to receive dividend on 9 March 2021 and distribute dividend on 30 April 2021.

            The above dividend payment is complied with the dividend payment policy of the Company – the comparison dividend payout ratio with previous year shown in table below

The Board’s opinion The Board of Directors has considered and proposed it in general shareholders’ meeting to approve allocation of retained earnings in year 2020.

                   The Company allocated dividend with rate of 0.30 Baht in total 29,570,545.50 Baht according to the dividend payment policy of the Company to distribute dividend not less than 40 percentage of net profit. The payment of interim dividend has been paid with rate of 0.05 Baht/share on 8 September 2020. Remaining dividend with rate of 0.25 Baht/share shall be distributed from net profit earning under tax privilege from BOI to shareholders who listed in Book of shareholders' registration on 9 March 2021 and the date of dividend distribution was 30 April 2021. (The right to receive above mentioned dividend was still uncertain because of awaiting for resolution from Shareholder’s meeting.)

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการ  ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

               1)  นายสรรพัชญ์      รัตคาม                    ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

               2)  นายสมชาญ        ลัพธิกุลธรรม            กรรมการบริษัท       

               3)  นายธวัชชัย         ลิปิธร                      กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาฯ/กรรมการบริหาร

               เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

              ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสรรพัชญ์ 
รัตคาม นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม และนายธวัชชัย  ลิปิธร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ   บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า นายสรรพัชญ์ รัตคาม 
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทางและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสรรพัชญ์  รัตคาม  นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม และนายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฎอยู่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

Fact and Reason  According to regulation of the Company item 18, in every shareholder’s meeting, the one-third of committee would be retired by rotation as the committee who stays longest would be retired; the retired can be reelected to take position again. This year, committee who retire by rotation include 3 following people;

               1)  Mr. Sannpat Rattakham                  Chairman of the Board of Director/

                                                                            Chairman of the Executive Director/

               2)  Mr. Somchaan Lubtikultham           Director

               3)  Mr. Thawatchai Lipithorn                 Director/Member of the Nomination and Remuneration Committee/
                                                                            Executive Director    

               To comply with policy of good governance associated with rights of shareholders, the Company has announced to Stock Exchange of Thailand and on Website of the Company during   1 October 2020 – 31 December 2020 to give rights to shareholders to propose agenda of general shareholders’ meeting and nominate a proper person to be selected as the Company’s committee for prior consideration of the Company’s board. However, no shareholder proposed the agenda or nominated candidates to be elected as Directors in advance.

               The Nomination and Remuneration Committee meeting with considered and agreed to propose to the shareholders' meeting to appoint Mr. Sannpat Rattakham, Mr. Somchaan Lubtikultham and Mr. Thawatchai Lipithorn, directors who retired by rotation, to hold directors’ positions for another period.

The Board’s opinion The Board of Directors which does not include nominees agrees with the Nomination and Remuneration Committee that Mr. Sannpat Rattakham, Mr. Somchaan Lubtikultham and Mr. Thawatchai Lipithorn, directors who retired by rotation are qualified according to principles stipulated by Capital Market Supervisory Board to be experts who have ability, skills and specialized experience and qualified to operate the Company’s business. Therefore, the meeting agreed to appoint Mr. Sannpat Rattakham, Mr. Somchaan Lubtikultham and Mr. Thawatchai Lipithorn to be Director of the Company. Details of brief background of these three committees are in enclosure 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรอง อย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี  2564 ตามตารางแนบท้าย

Fact and Reason  According to Public Company Act B.E. 2535 Section 90, directors’ remuneration requires least two-third approval votes of all attendants.

The Board’s opinion    The Board of Directors considered paying allowance for committee by thoroughly screening and recognizing suitability along with making a comparison with same industry, operation result of the Company, performance of committee, duty and responsibility as well as overall economic condition. The committee has agreed proposing in shareholders’ meeting to approve stipulating allowance and attendance fee for committee in 2021 Details of directors’ remuneration are shown in the following table.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล     เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ 18 ข้อ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความคล่องตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 18 ข้อเป็น 19 ข้อดังนี้

 

Fact and Reason   There are 18 items of the Company’s objective. However, to serve potential demand with wider range of services and operating flexibility, it is deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting for consideration. 

The Board’s opinion The Board of Directors has considered and agreed to propose it in general shareholders’ meeting to consider the additional of the Company’s objective from 18 items to 19 items as follows        

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  พ.ศ.2535  มาตรา  105  วรรคสอง  กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม  และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฏหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

                        จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

                        เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่  9  มีนาคม  2564

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                           

                 (นายสรรพัชญ์  รัตคาม)

                  ประธานกรรมการบริษัท

 

Fact and Reason   According to Public Company Act B.E. 2535 section 105 Paragraph 2, according to shareholders who have share not less than one-third of all distributed shares can request the meeting to consider other matters apart from specified in invitation letter

The Board’s opinion The Board of Directors agreed to open this agenda so that shareholders can make inquiry and/or express opinions about matters without voting but if the shareholders desire to consider and vote, there must be complying with principles and terms of law section 105 paragraph 2 as aforementioned. 

              

           I would like to invite all shareholders or your attorney in fact to attend the meeting as scheduled date, time and place together.

 

            To facilitate registration for shareholders’ meeting attendance, the shareholders and/or attorney in fact bring the letter with name of the shareholder or power of attorney along with identification evidence and show them to the register officers on the meeting date. The Company has specified names of shareholders who have right to participate the meeting and vote on 9 March 2021.

 

            Please be kindly notified

 

             Sincerely yours

 

 

 

                                                             (Mr.Sannpat Rattakham)

                                                       Chairman of the Board of Director