การกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governace

           บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ  ดังนั้นคณะ
กรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่าง ๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง

           การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

         ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  การควบคุมและบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้นำหลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
โดยครอบคลุมหลักการ 6 หมวด ดังนี้

 

               Qualitech Public Company Limited is well aware of the importance of compliance with the principle of good corporate governance in the operation of its business. Thus, the Board of Directors has implemented its policy for the Directors of the Company to comply with the principles and best practices in line with the Code of Best Practices for Directors of a Listed Company in accordance with the guidelines of the Stock Exchange of Thailand. In this regard, practicality is taken into account during the formulation of any relevant provision.

                  Apply the Principle of Good Corporate Governance for Listed Companies

              The Company has implemented Good Corporate Governance in developing guidelines for policies as regards the rights and equality of the shareholders and stakeholders, structures, roles and duties, responsibility and independence of directors, disclosure of information and transparency, risk control and management, as well as business ethics to ensure the efficiency and transparency the Company’s business administration and coporation. In the Board of Directors Meeting No. 1/2020 on February 1, 2020, the Company reviewed the corporate governance policy in accordance with the principle of the Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) regulated by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. The Company’s Board of Directors considered adapting the principles of CG Code in the business context of the Company for appropriateness and practicality, which has been approved and promulgated since February 1, 2020.The principles cover six categories:

          บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

            ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

 • บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
   
 • บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท
   
 • บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ
   
 • บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
   
 • บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทาง
  ต่าง ๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
   
 • บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั้งยังให้สิทธิในการแสดงความเห็น และคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใด ๆ
   
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
   
 • กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ อีกด้วย
   
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมโดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
   
 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
  ใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
   
 • บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

 

           The Company is aware of and puts as priority the shareholders’ rights by not acting in any way to violate or deprive of the rights of the shareholders and by supporting the shareholders to exercise their rights. Basic rights of the shareholders consist of purchasing, selling or transferring of share, receiving profit of the Company, receiving sufficient information and data of the Company, participating the meeting, including voting in the shareholders’ meeting to remove director, appointing auditor, and participating in any matter that affects the Company, such as allocation of dividend, formulation or amendment of articles of association and memorandum of association, capital reduction or capitalisation, and approval of special programme.

            In this regard, the Company will take the following actions to promote and facilitate the exercise of shareholders’ rights:

 • The company stipulates to arrange annual general meeting once a year within not over 4 months from the end dates of company’s accounting year so that shareholders can participate in monitoring and perceiving operation report of the company in previous year round.
   
 • The company prepares complete meeting documents for voting support of shareholders by revealing information to shareholders in advance through information report system of Stock Exchange of Thailand and on Company’s Website.
   
 • The company assigns Thailand Securities Deposit Company Limited which is the security registrar of the company to deliver invitation letter to meeting with details support agendas before the meeting date at least 21 days and publicize invitation letter to shareholder’s meeting with details on website of the company before sending invitation letter and advertise in newspaper for 3 consecutive days to make prior information to shareholders.
   
 • The company facilitates shareholders who desire to accept annual report that they can contact via channels such as email. Telephone, fax and return envelope that the company will send by post immediately when shareholders request including prepare such report for them on the meeting date also.
   
 • The company must not add any additional agenda submitted without prior notice to the shareholders along with giving rights to express their opinions and questions before making decisions.
   
 • during each shareholders’ meeting, the Chairman of the meeting shall inform relevant rules of procedure of the meeting, including those relating to voting and allocation of sufficient time for the meeting
   
 • Directors of the company have to attend the shareholders meeting, answer the questions clearly and relevantly. In addition, Accounting and Finance Division Manager jointly answer the questions related to financial statements.
   
 • Shareholders are allowed to submit questions or suggestion prior to the meeting as well as to express their opinion and file the question before the meeting. The relevant directors and executives shall attend the shareholders’ meeting to answer the questions before the meeting;
   
 • where a shareholder cannot attend the meeting, the Company allows the shareholder to authorize independent director or any person to attend the meeting as a proxy;
 • The Company will record any important issue or opinion in the report of the meeting as a reference for the shareholders.

 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

 • บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
 • บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
 • บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
 • บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
 • บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งและถอดถอนกรรมการ
 • บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 • บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปันผล
 • บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 • บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 • บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 • กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
  โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ จะรวบรวมพร้อมจัดทำข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน www.qualitechplc.com เลือกหัวข้อ > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุม เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม

The Company shall treat each shareholder, whether he/she is an executive, non-executive, foreign or minority shareholder, equally and fairly. The principles of such treatment are as follows:

 • The company entitles shareholders of the company to trade securities they are holding freely.
 • The company entitles  shareholders to accept share certificate and right of transfer.
 • The company provides the shareholders the right to vote equally.
 • The company entitles shareholders to accept sufficient and punctual information in forms suitable for decision.
 • The company gives a chance to minor shareholders to nominate a person to position as the committee in advance and proper time.
 • The company entitles shareholders to appoint and demote the committee.
 • The company entitles shareholders to agree with auditor appointment and audit fee specification.
 • The company entitles shareholders to receive profit share from the company in form of dividend.
 • The company has attached the Proxy (Form B.), which is for shareholders to decide the voting directions, with the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for those who are not available to attend, by giving attending and voting authority to independent directors or other individual.
 • The company provides the shareholders the right to propose meeting agendas and candidates for the director election prior the Annual General Meeting of Shareholders.
 • The Board of Directors shall not include additional agendas of the meeting, which are unnecessary, without advance notice to the shareholders, particularly those important agenda that the shareholders need time to study information before making a decision;
 • The Company does not permit the use of Company’s data. Any agency holding Company’s data is forbidden from disclosing such data to any unrelated agency or person. Disclosure or use of the data by the staff or executives for the benefit of their own or of other related person is considered as a serious wrongdoing and shall be subject to disciplinary punishment. In addition, the Company has a policy and method to scrutinise the directors and executives who use the data which is not yet disclosed to the public for their own benefit in buying or selling securities as stipulated in the topic: Supervision of Using of Internal Data;
 • Directors and executives of the Company is shareholders shall disclose data relating to their own interest in each agenda so that shareholder meeting will be able to consider transaction that may have conflict of interests and to decide for the benefit of the Company as a whole. The directors and executives who have such personal interest shall not be permitted to vote in the relevant agenda of the meeting.The company will compile the agenda information and published on the company’s website at www.qualitechplc.com     (click at investors relations > shareholder information > shareholders’ meeting invitation letter) 30 days prior to the meeting so that shareholders have sufficient time to study the information ahead of the meeting.

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงาน :

บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมีปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการให้โอกาส และการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดและได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

ลูกค้า :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม  แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมกับตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันโดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้า

คู่แข่งทางการค้า :

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

สังคมส่วนรวม :

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่กระทำการใดๆที่ขัดหรือผิดกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพสังคมทั้งภายใน และภายนอกโดยทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม :

บริษัทจะไม่กระทำการใดๆที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 

การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • เว็บไซด์ :  http://www.qualitechplc.com
 • E-mail   :  info@qualitechplc.com
 • โทรศัพท์: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028
 • จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณเทวัญ  ชื่นทอง รักษาการผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  
                           2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ  
                           บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
  โดยบริษัทฯ มีการติดตาม/ประเมินผลหลังได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด
  พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ Intranet ของบริษัท

The Company places importance on the rights of every group of stakeholders and has a policy to treat each important group as follows:

Shareholders:     

the company is committed to operate its business at its best by using knowledge and management skills and by upholding the values of honesty and fairness for the benefit of the all shareholders as a whole, as well as by regularly disclosing complete and accurate data;

Staff:                

the company provides fair remunerations to the staffs whom are the crucial factor of the company’s success. Thus, the company put emphasis on fairness treatment both in career opportunity and compensation by using Key Performance Index (KPI) as a measurement, maintain working environment that is safe for lives and properties, place importance on capacity building of the staff thoroughly and on a regular basis, strictly comply with laws and regulations relating to the staff, including omit any act that is unfair and may affect employment security of the staff, as well as treat members of the staff politely and respect their human dignity.

Customers:          

the company is committed to deliver products and services with quality, meeting the standards, and at reasonable price, to strictly and regularly keep clients’ secret, to endlessly look out for business opportunities to continuously benefit clients and to strictly honour the conditions that it has with the clients.

Traders and Creditors:     

the company shall not commit any fraud in dealing with traders and creditors and is committed to strictly comply with conditions that it has with the creditors, whether they are related to the purpose of payment, reimbursement, securities, guarantees, business negotiation and other matters that it has agreed with the creditors for their common interests.

Competitors: :   

the company shall comply with the rules of fair competition, shall not illegally and inappropriately seek for data that are competitors’ trade secrets and shall not defame its trade competitors by maliciously making a false claim.

Public Society:    

The company will not take any actions that cause damages to society and foster social responsibility to employees in every level continually and seriously along with practice or control for serious action according to intention of law and regulations issued by governance institute including seeking opportunities to support social creativity activity.

 Environment:    

The company will not take any actions having bad impact on natural resources and environment and support every-level employees to realize importance of utilizing resources effectively and all employees and the relevant can participate in environmental maintenance.

 

Complaint or comments can bemande to the company through following channels;

-          Website :  http://www.qualitechplc.com

-          E-mail   :  info@qualitechplc.com

-          Tel : +66 3869 1408-10 Fax: +66 3869 2028

-          Mail to :   

1. Mr.Taywan Cheuntong, Acting Human Resource Division Manager

2. Ms.Wimol Saephung, Audit Committee’s Secretary

Qualitech Plc. 21/3 Banplong Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150.

The Company follow up/evaluates after receiving the complaints and notifies the relevant party as soon as possible.

 Employees can complaint or suggest an opinion to operation committee via internal email of the company.

    บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ www.qualitechplc.com

     คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่แสดงมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

        ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

     The Company places importance on disclosure of accurate, complete, transparent, data in timely manner which meets the standards in accordance with the criteria provided by the Stock Exchange of Thailand, such as Annual Registration Statement (from 56-1) and Annual Report (from 56-2), altogether with financial report and general data, as well as other important data that may effect value of securities or procedures of decision making of Company’s investors and stakeholders. This is to ensure that those related to the Company receive data equally. In this connection, the Company has publicized the data through the Stock Exchange of Thailand and website: www.qualitechplc.com.

    The Board of Directors is aware of its responsibility to financial reporting that is accurate, complete, true and reasonable. The Company’s budget is determined in accordance with certified accounting standards, with a suitable accounting policy. The record of accounting data must be accurate, complete and sufficient in order to help keep an up-to-date record of the assets and to acknowledge any weak points which will then prevent material fraud or irregularities. The Company always adheres to this practice, including sufficiently disclosing important data as appears in the remarks of the budget. Furthermore, the Board of Directors also appoints the audit committee to examine the financial report, check against the list and inspect the internal audit system. In this regard, the audit committee will report on the results of the examinations to the Board of Directors at every Board meeting. At all events, the report of the Board of Directors, the Audit Committee and the Auditors, along with the Directors' name list, duties and responsibilities, and tenure are disclosed in the Annual Report.

    As regards investor relations, the Company is yet to establish a unit responsible for investor relations; however, it has entrusted Managing Director and Accounting and Finance Department Manager to contact Shareholders, analysts and other relevant individuals.

         คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าแก่กิจการในระยะยาว โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้    

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักองค์กรร่วมกับฝ่ายบริหาร และกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 2. การกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 3. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยกำหนดให้กรรมการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนด

 

โครงสร้างคณะกรรมการ

     คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์พร้อมกับต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ  เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
       คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและมีการรายงานผลการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กรรมการชุดย่อย

       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ชุด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ

          ทั้งนี้ กรรมการชุดย่อย แต่ละคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

 • คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ
  ข้อบังคับหรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

         ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อกำหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

         อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

          คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายคมจักร รัตคาม ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจัดทำและจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขนานุการบริษัทไว้ในแบบรายงาน 56-1

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

      คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี

             (1) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัท ดำเนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

 • ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
 • พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้นเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
  จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • พนักงานจะต้องไม่นำ หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในกิจการของบริษัทฯ

               (3) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะทำให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

(4) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นการกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัวของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะโดยกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน: บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการรวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก        (Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้วหากเป็นรายการตามที่กำหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าวรวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                              สถานการณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น

1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าวเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากรหรือการรับตำแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯสามารถขออนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการงานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น
แต่จะต้องไม่นำเอาบริษัทฯ หรือตำแหน่งของตนในบริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำเช่นนั้นได้

(5) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน  โดยบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี  และแต่งตั้งให้นางสาววิมล   แซ่ฟุ่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

     คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าตอบแทน           

       บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

       ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท

      คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

       ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่

 

ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ลำดับ

กิจกรรม/หลักสูตร

วันที่เข้าร่วมอบรม

หน่วยงานฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

1

Director Accreditation Program (DAP)

15 ก.ย. 2563

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors)

นายคมจักร รัตคาม

 

         Board of Directors as the supreme leader of the organization realize the important of the roles, duties and responsibilities as a leader for the good management, conduct business ethically, responsible to stakeholders and build long-term business value with guidelines as following: 

 1. Set the objectives, main goal of the organization together with the management department and determine the strategy for sustainable growth to achieve the target.
 2. Supervise and follow up on performance compare with target. Then report to the Board of Directors meeting for acknowledgment on a quarterly basis to evaluate and improve the performance according to the current situation appropriately.
 3. Prepare the Charter of the Board of Directors that specify the duties and responsibilities of the committee to be used as a guideline for all directors by detemine the supervisory committee to ensure the management is being on targets and lead to the best interests to the shareholders under the good ethics, including the compliance with laws, regulations, resolutions of the shareholders' meeting and the guidelines set forth, along with the approval authority of the Board of Directors on various matters as specified.

 

Structure of the Board of Director

         The Board of Directors consists of Directors who are knowledgeable, competent and have experiences in business benefiting the Company and without any record of failure to abide by The Securities and Exchange Commission regulations.The Board of Directors is appointed by the Shareholders’ Meeting comprising no less than 7 Directors, whereas the number on the Auditing Committee must be at least one-third of the Board withat least one with sufficient knowledge in accounting to review the reliability of the financial statement. The Company requires that at least 1 out of 3 of all the Directors, with no less than 3 in total, be independent directors, acting on behalf of minority Shareholders in examining and keeping the balance of the business management of the Company to ensure soundness, fairness and maximum benefit for the Shareholders.

          The Board of Directors has clearly stated the scope of the operation authority, duties and responsibilities of each sub-committees in the charter of various sub-committees. The chairman of every sub-committees shall be responsible for overseeing the operations in accordance with the policy of the Board of Directors and reporting the performance to the Board of Directors continuously.

Subcommittees

    The Board of Directors has appointed 3 sub-committees who have appropriate knowledge and expertise to perform their duties as specific committees to assist in corporate governance. Each of sub-committee will report their performance to the the Board of Directors' meeting for acknowledgement by quarterly and reports on their duties in the past year to shareholders which shall be shown in Form 56-1 and Annual Report.

 • Executive Committee, not less than 3 persons, responsible for facilitating the management, with the terms of reference mandated by the Board of Directors;
 • Audit Committee, not less than 3 persons, responsible for examining financial reports, cross-transactions and internal control system and assist in supervising the operation of the Company, with the terms of reference mandated by the Board of Directors. Every member of the Committee shall possess the qualification as stipulated by the security and exchange law or by rules, notifications, orders or regulations of the Security and Exchange Commission. 
 • The Nomination and Remuneration Committee must be consisted of no less than 3 person, consisting of at least 2 independent directors. The Chair for The Nomination and Remuneration Committee must be an independent director who shall perform the task of nomination and remuneration for the Board of Directors and Executive from Managing Director level and above.

           Currently, Qualitech Public Company limited has not appointed a Corporate Governance Committee as a subcommittee and it is the duty of the Company’s committee to supervise works in accordance with the good practices of an authorized company to cover the regulations of each section by assigning the administration department to manage work strictly adhering to the policy of the corporate governance of the Company.

        However, in the future, the Company may establish other committees responsible for the mandated tasks, assisting the Board of Directors in management work.

Company Secretary

The Board of Directors has appointed Mr. Komjak Rattakham as the Company Secretary with the authority and duty to comply with the regulations and announcements of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission, as well as the Securities and Exchange Act (No. 4) BE 2551. To perform duties with responsibility, caution and honesty, coordinating between the Board of Directors and the management, oversee and coordinate with relevant laws and regulations, encourage the implementation of Good Corporate Governance principles, including monitoring the performance according to the resolution of the Board of Directors and shareholders' meeting along with the responsibilities for preparing and storing documents as required by law and other tasks as assigned by the Board of Director. The qualifications and experiences of Company Secretary has been disclosedand in the report 56-1.

Role, Duties and Responsibilities of Directors

The Board of Directors is responsible for setting the policy, vision, strategy, aim, mission, business plan and budget of the Company. It also supervises management to be in line with the policy, efficiently and effectively as by law, the objectives and the articles of association of the Company as well as the decisions of the Shareholders’ Meeting. The Board of Directors has designated the guidelines for the following matters:

(1) Policy for corporate Governance

The Board of Directors causes to have policy for corporate governance in writing. It shall regularly provide for revision and implementation of such policy at least once a year.

(2) Practices about Not Piracy

The company operates by not infringing intellectual property or copyrights of other people by specifying below guidelines

 • Works from operation belong to intellectual property of the company
 • Employees shall use only computer software authorized by the company to prevent intellectual property violation
 • Work or data that belongs to an external party to be used by the Company shall be inspected to ensure that it is not in violation of the intellectual property of any other party.
 • Employees shall not bring or take part in or perceive matters contrary to law that are deemed intellectual property infringement  as stipulated in Copyright Act B.E. 2537 or other relevant laws to be used in business of the company

             (3) Business ethic

The Company arranges for codes of conduct relating business ethics for the Board of Directors, audit committee and practitioners in each unit. The principal issues relate to keeping Company’s secret, acting in good faith and in accordance with the law, respecting of each other’s rights and looking after of resources both within the Company and outer environment. The emphasis on business ethics will contribute to working in good faith. It will also help the internal supervision more efficiently, causing credibility to the capital market and building confidence to the investors.

(4) Policy relating to conflict of interests

The Company sets a policy relating to conflict of interests on the basis that every member of staff shall perform their duty for the maximum benefit of the Company only. Any act or decision shall be without influence of personal desire whether coming from family or relatives or other persons known personally. The policy is set to cover 2 issues:

Related transactions:  the Company will carefully consider the suitability of every related transaction before taking action, including price determination and conditions of the related transaction, as if it was dealing on the arm’s length basis. The audit committee will consider the necessity and reasonableness of the transaction. When the Company or affiliated companies concluded related transaction and if such is the transaction stipulated in “Notification of the Security and Exchange Commission of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts Listed Companies Concerning the Connected transactions 2003”, the Company shall comply with the criteria, conditions and methods of that Notification, including disclosure of the transaction in the annual report and the annual data form for the transaction (form 56-1). This will cause the transparency in concluding the related transaction and eliminate problems arising out of conflict of interests and other situations that result in conflict of interests.

                              Other Situations Resulting in Conflict of Interests

1. In general investment, the Company does not permit personnel who are Shareholders or derive benefit from competitor companies or traders having business with the Company to engage in decision making relating to business matters with such businesses except where the Board of Directors has approved otherwise.

2. In receiving gifts, personnel at every level should not receive gifts, travel tickets, sporting event tickets, recreation proposals, accommodation or other personal proposals if such an act will lead to commitments for the Company or cause the Company to lose any benefit.

3. In doing academic work, public services, being speakers or taking up any position, personnel at every level of the Company can request approval from the Director of their chain of work to work at academic institutions, to perform public services, to be speakers, or to take any position, such as that of the Company’s Director, consultant, that will help expand the vision and gain further experience for the personnel. However, the personnel shall not engage the Company or use their position at the Company for such activities except where permitted to do so.


(5) Internal Audit and Risk Management

The Company has an internal audit system ensuring confidence among investors that the Company conducts business efficiently while also consolidating the credibility of the financial statement. The Company has an internal audit unit which evaluates risks and reviews the internal audit annually. Mrs. Wimol Saephung, an internal auditor of the Company, is secretary to the Audit Committee who, at least every 3 months, presents the results of the internal audit to the committee for its consideration.

The Company’s Committee gives precedence to the risk management procedures of both internal and external risks that may affect the Company by assigning the Audit Committee to verify the effectiveness and sufficiency of risk management procedures and the internal control system by referring data from the operation assessment of the internal audit department.

Meeting of the Board of Directors

The Board of Directors of the Company meets at least once every 3 months and may have additional meetings where necessary. The Board shall be presented with a report on work every month so that it can supervise, control and oversee the conduct of management continuously and promptly. A written invitation for the meeting is sent to the Directors for their consideration at least 7 days prior to the meeting except where it is necessary or urgent to protect the Company’s rights or benefit. The Directors may request additional necessary detailed information from the Company Secretary.

The Chief Executive Officer and Managing Director will consider each agenda item and reach consensus by giving the opportunity to each Director to present any relevant views or pertinent information. For some agenda items, the Chief Executive Officer may attend the meeting to provide any necessary and additional information.

Remunerations

The Company has a policy to set the remunerations for the Directors, whereas The Nomination and Remuneration Committee shall set the remunerations for the Directors and Auditing Directors at a level so as to incentivise andretain quality and qualified Directors as required. Remunerations are set at a level comparable with that of the industry mean and relative to the results of the Company operations. However, The Nomination and Remuneration Committee shall report to the Board of Directors for theirconsideration. The Shareholders’ Meeting approves the remunerations of the Directors annually.

For the remunerations of the Director and above, The Nomination andRemuneration Committee shall consider the remuneration as fits the terms of reference in accordance with the criteria and policy set by the Board of Directors for the maximum benefit of the Company. The level of the remunerations, being salary, bonus and long-term incentives are relative to the results of the Company and the individual performance of executives.

Professional Development knowlage of Directors of the Company

The Board of Directors supports and facilitates the training and education of those in the Company’s supervision system, such as the Directors of the Company, Auditing Directors and Executives, for continuous professional development. Such training and education may be conducted within the Company or by other institutions.

Every time when a new Director takes his post, the secretary of the Company shall arrange for documentation with useful data on the performance of the new Director, and introduce the nature of the business and the trends in operations to the new Director.

 

Training / Seminar of the Company’s Directors in 2020

No.

Course

Date

Institute

Name of the Board of Directors

1

Director Accreditation Program (DAP)

15 Sep 2020

Thai Institute of Directors (IOD)

Mr. Komjak  Rattakham

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

          บริษัท ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการเป็นสำคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้นโยบายเดียวกัน  โดยบริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

          นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ได้ทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานทุกท่านได้รับทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย เพื่อต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับใบรับรองแล้ว

 

Anti-Corruption Policy

         The Company operates business by employing its competitive strategy fairly, transparently and by upholding the high quality of service and always workingin strict adherence to the relevant lawsunder the business values of “Reliability, Safety, Agility, Customer Focus and Quality”. Therefore, the Company recognises the importance and determination of every form of anti-corruption and the Company’s committee stipulates anti-corruption policy to declare the intentions of the Company so as to insist on a position against corruption and have a target for every employee in the organization along with the relevant parties to understand the anti-corruption principles under the same policy. The Company was certified by Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) on 22 July 2016.

         Anti-corruption policy specifies that the committees, executives and employees of the Company, subsidiaries and joint ventures along with other enterprises that have the power of regulation including individuals relevant to the business’s operation strictly abide by the policy. Nevertheless, the Board of Directors revises the anti-corruption policy every year, and this policy is disclosed to the public on the Company’s website at www.qualitechplc.com (Investor Relations > Anti-Corruption Policy) In 2020, the company has passed the certification for for membership renewal of Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) and received a certificate.