คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ Explanation and Analysis of Financial Status and Result of the Operation

• ผลการดำเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย •

สรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2560 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 428.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 20.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.49 เนื่องจากความต้องการบริการทดสอบโดยไม่ทำลายลดลง ลูกค้าชะลอการลงทุนในโครงการ และมีการลดต้นทุนการผลิตลงจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัว ทำให้อุตสาหกรรมขุดและสำรวจน้ำมันและก๊าซ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกิดการหดตัว และเกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ทำให้ปริมาณงานและค่าบริการที่ได้รับลดลง ส่งผลให้กำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 26.39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559

รายได้

   

ปี 2560

 

ปี 2559

 

%

โครงสร้างรายได้

 

ล้านบาท

 

%

 

ล้านบาท

 

%

 

เปลี่ยนแปลง

การทดสอบโดยไม่ทำลาย

 

    146.45

 

34.15%

 

    175.95

 

39.18%

 

-16.77%

การตรวจสอบและรับรอง

 

    279.05

 

65.06%

 

    269.83

 

60.09%

 

3.42%

รายได้อื่นๆ

 

         3.40

 

0.79%

 

        3.29

 

0.73%

 

3.34%

รวมรายได้

 

    428.90

 

100.00%

 

    449.07

 

100.00%

 

-4.49%

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 428.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 20.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวม 449.07 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทำลายลดลง ส่วนรายได้จากการตรวจสอบและรับรองที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการที่บริษัทย่อยให้บริการทดสอบ ตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่งผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 ไม่มากนัก

ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจำนวน 324.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะรักษาพนักงานไว้เพื่อรองรับงานในอนาคตต่อไป สำหรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 นี้ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทย่อยมีต้นทุนในการให้บริการของส่วนงานเกษตรที่จัดตั้งใหม่  ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น

สัดส่วนต้นทุนในการให้บริการปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของรายได้จากการให้บริการ ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 27.36

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 มีจำนวน 73.86 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 เมื่อเทียบกับปี 2559

กำไรสุทธิ  

บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 26.39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 การลดลงของกำไรสุทธิเนื่องมาจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง และจากการที่มีการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรมทำให้ค่าบริการที่ได้รับลดลง  ในขณะนี้ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ บริษัทยังคงนโยบายที่จะรักษาพนักงานไว้เพื่อรองรับงานในอนาคต จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานได้ในขณะนี้

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม

 

ปี 2560

 

ปี 2559

อัตรากำไรขั้นต้น

 

23.73%

 

27.36%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

 

7.17%

 

11.36%

อัตรากำไรสุทธิ

 

6.20%

 

10.00%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 

5.91%

 

10.00%

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 27.36 มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 7.17 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.20 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.91ซึ่งพบว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่ลดลงในขณะที่ยังมีต้นทุนพนักงานคงที่ และมีต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

   

ปี 2560

 

ปี 2559

 

%

งบการเงินรวม

 

ล้านบาท

 

%

 

ล้านบาท

 

%

 

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์

 

    505.83

 

100.00%

 

    503.93

 

100.00%

 

0.38%

หนี้สิน

 

      55.92

 

11.05%

 

      59.96

 

11.90%

 

-6.74%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

 

    449.53

 

88.87%

 

    443.97

 

88.10%

 

1.25%

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 505.83 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 297.20 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 208.63 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 1.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีสินทรัพย์รวม 503.93 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำนวน 82.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 81 วัน และในปี 2559 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 88 วันบริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายชำระแก่ลูกค้าขั้นต่ำ 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิล  ซึ่งบริษัทฯ จะทำการพิจารณาเทอมการจ่ายชำระจากประวัติลูกค้า  ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชำระเงินในอดีต สำหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจารณาจากยอดค้างชำระของลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว โดยใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงค้าง ดังนี้ ค้างชำระ 91-180 วัน  ตั้งค่าเผื่อฯ 10% ค้างชำระ 181-270 วัน  ตั้งค่าเผื่อฯ 30% ค้างชำระ 271-365 วัน ตั้งค่าเผื่อฯ 50% และค้างชำระเกิน 365 ตั้งค่าเผื่อฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2560 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 0.48 ล้านบาท จากปี 2559

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2560 จำนวน 194.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 13.40 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มากนักเพราะได้ลงทุนในปี 2559 แล้วเป็นส่วนใหญ่

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 55.92 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 4.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.74 โดยเป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 7.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.13 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า จากการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงและมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 3.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.95 เนื่องจากมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการที่มีพนักงานที่คาดว่าจะเกษียณอายุในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 449.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำนวน 5.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.12 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.14 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง

กระแสเงินสด

กระแสเงินสด

 

ปี 2560

 

ปี 2559

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

 

88.59

 

70.11

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

 

(62.35)

 

(1.09)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

 

(22.14)

 

(53.66)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

 

4.10

 

15.37

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

 

47.09

 

42.99

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 88.59 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 29.85 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 15.82 ล้านบาท เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 8.46 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 3.19 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 62.35 ล้านบาท  ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับลูกค้าลดลงจำนวน 26.81 ล้านบาท และมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการให้บริการจำนวน 20.29 ล้านบาท รวมทั้งมีการนำเงินสดไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน 70.15 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 22.14 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 19.71 ล้านบาทและจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 3.11 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 47.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สภาพคล่อง

   

ปี 2560

 

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

 

7.88

 

5.64

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า)

 

4.55

 

4.17

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

 

81

 

88

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

 

8.51

 

6.37

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย  (วัน)

 

43

 

58

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 เท่ากับ 7.88 เท่า เพิ่มขึ้น 2.24 เท่าจากปี 2559 เนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับ 81 วัน ลดลง7 วันจากปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าบางรายที่ผิดนัดชำระจากปี  2559 จึงทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงส่วนระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับ 43 วัน ลดลง 15  วันจากปี 2559 เนื่องจากสินค้าและงานบริการบางรายการในปี 2560 มีเงื่อนไขในการจ่ายชำระทันทีเมื่อรับสินค้าหรือเมื่อรับบริการ โดยการจ่ายชำระค่าสินค้าและค่าบริการในทันทีนี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในเรื่องราคาที่ต่ำลงและการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น   

Operations Results of Qualitech Public Company Limited and Subsidiary

Operation Summary

In 2017, on the Company’s consolidated financial Statements of Qualitech Public Company Limited, the total revenue was 428.90 million Baht, decreased by 20.17 million Baht or about 4.49% This is due to the decreased demand for NDT, customer’s investment, and production cost cut from decreasing oil price. This affect the Oil and Gas Survey and Drill industry and relevant industry to shrink and further led to fierce price competition. This caused the number of complete sale and service to decrease, while profit to owners of company is 26.39 57 million baht decreasing by 18.18 million Baht or 40.79% compared to previous year

Income

   

2017

 

2016

 

%

Income structure

 

Million Baht

 

%

 

Million Baht

 

%

 

Change

Non-destructive Testing

 

    146.45

 

34.15%

 

    175.95

 

39.18%

 

-16.77%

Inspection and Certification

 

    279.05

 

65.06%

 

    269.83

 

60.09%

 

3.42%

Others

 

         3.40

 

0.79%

 

        3.29

 

0.73%

 

3.34%

Total

 

    428.90

 

100.00%

 

    449.07

 

100.00%

 

-4.49%

The Company had total income of 428.90 million Baht decreasing from 2016 for 20.17 million Baht or 4.49% compared to 2016 that had total income of 449.07 million Baht This is due to decrease in income from NDT. The company’s increasing income from inspection and certification service came from our subsidiaries testing service, agricultural product inspection for export service, making the overall income in 2017 decrease from 2016 in small number.

Cost of service and Administrative expenses

 In 2017, the company had 324.57 Million Baht in cost of service, a 0.73 Million baht increase or 0.23% comparing to 2016. Most cost is employee related whereby the company still has the policy to retain the employee in order to be able to support the business opportunities in the future. The increase of cost is partially due to new agricultural sector services setup by our subsidiaries. The increased cost was due to items such as raw material required and personnel cost.

Administrative expenses in 2017 was 73.86 million baht decreased by 0.78 million Baht or 1.04% compared to 2016

Net Profit  

The main company has 26.39 Million baht of Net profit, an 18.18 Million Baht decrease or 40.79% from 2016. The decrease of profit was due to decrease in income from service and price competition in the market, forcing the service fee received to reduce. However, most cost of service is employee related, a fixed cost, while the company has the policy to maintain the employee in order to support future opportunities. The company therefore, is unable to decrease the cost relating to employee.

Profitability Ratios

Consolidated Financial Statement

 

2017

 

2016

Gross Profit Margin

 

23.73%

 

27.36%

Profit rate from operation

 

7.17%

 

11.36%

Net Profit Margin

 

6.20%

 

10.00%

Return on Equity

 

5.91%

 

10.00%

In 2017, the company has 23.73 Million baht in Gross Profit, decreasing from last year which enjoyed 27.36 Million Baht or 7.17% of operation profit, 6.20% net profit, and dividend rate at 5.91%. All numbers saw a decrease as the company earned less income while the cost of employee remains the same while the cost for subsidiaries was increased.

Financial Position

   

2017

 

2016

 

%

Consolidated Financial Statement

 

Million Baht

 

%

 

Million Baht

 

%

 

Change

Asset

 

    505.83

 

100.00%

 

    503.93

 

100.00%

 

0.38%

Liability

 

      55.92

 

11.05%

 

      59.96

 

11.90%

 

-6.74%

Shareholders’ equity

 

    449.53

 

88.87%

 

    443.97

 

88.10%

 

1.25%

Asset

The company had total asset as of 31 December 2017 for 505.83 Million Baht consisting of current asset for 297.20 million Baht and non-current asset for 208.63 million Baht. Total asset increases for 1.90 million Baht or 0.38% compared to 2016 with total asset of 503.93 million Baht. The reduction in asset was caused by a change in current investment

Trade Accounts Receivable

In 2017, the company had trade accounts receivables for 82.16 million Baht decreasing from 2016 by having average collection for 81 days and in 2016 the average collection was 88 days after bills placement. The company had policy about term of payment for at least 30 days and the company would consider term of payment from historical record of clients, purchase order and payment history in the past. For policy of allowance for doubtful account, the company would consider from outstanding debt of debtors with settlement duration more than 90 days without movement by using allowance for doubtful account from the outstanding amount for 91-180 days, allowance is 10%, accrued for 181-270 days, allowance is 30% and accrued for 271-365 days, allowance is 50% and accrued over 365 days, the allowance would be 100% from outstanding amount. In 2017, the company had increasing allowance for doubtful account from trade accounts receivable for 0.48 million Baht from 2016

Property, plant and equipment - Net

Net property, plant and equipment for 2017 were 194.65 million Baht decreasing from 2016 for 13.40 million Baht The portion for Doubtful Account from trade receivable increased for 0.48 Million Baht from 2016.

Liabilities

As of 31 December 2017, the company had total liabilities of 55.92 million Baht decreasing from the end of year 2016 for 4.04 million Baht or about 6.74%. It was an decrease in current liabilities for 7.79 Million Baht or 17.13% The company had trade payables from the purchase of materials, cost of employee, and Non-current liabilities increase for 3.75 Million Baht or 25.95% increase due to a binding employee’s benefit fund from increasing retiring employee.

Shareholders’ equity

The owners of the company as of 31 December 2017 for 449.53 million Baht increasing from the end of 2016 for 5.56 million Baht or 1.25%

In 2017, the company had debt to equity ratio of 0.12 times decreasing from 2016 that had debt to equity ratio ratio of 0.14 times This is due to less liability.

 

Cash Flow

Cash Flow

 

2017

 

2016

Net Cash provided by operating activities

 

88.59

 

70.11

Net Cash used in investing activities

 

(62.35)

 

(1.09)

Net Cash used in financing activities

 

(22.14)

 

(53.66)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

 

4.10

 

15.37

Cash and cash equivalents as at December 31

 

47.09

 

42.9

The company had net cash provided by operating activities for 88.59 million Baht with operational profit before asset and liabilities change in amount of 29.85 million Baht. Changes to Property and Operation liabilities were mainly due to decrease in trade receivables and current receivables for 15.82 Million Baht. Cash for Income Tax decreased for 8.46 Million Baht. Meanwhile, trade payables and current payables decreased for 3.19 Million Baht.

Cash flow of 62.35 Million Baht was used into investment activity in 2017. The company has savings which was binding as security due to submission of security certificate by the bank which decreased for 26.81 Million baht. 20.29 Million Baht was invested into equipment and tools for service. There are also cash allocated to investment in temporary low risk investment for 70.15 Million Baht.

Net cash used in financing activities for 22.14 million Baht was caused by payment in financial lease liabilities for 19. million Baht and dividend paid of 3.11 million Baht

The company had balanced cash and cash equivalent as of 31 December 2017 for 47.09 million Baht increasing for 4.10 million Baht when compared to as of 31 December 2016

Liquidity

   

2017

 

2016

Current Ratio (time)

 

7.88

 

5.64

Account Receivable Turnover  (time)

 

4.55

 

4.17

Average Collection Period  (day)

 

81

 

88

Account Payable Turnover (time)

 

8.51

 

6.37

Average Payment Period  (day)

 

43

 

58

The Company had current ratio in 2017 for 7.88 times increasing by 2.24 times from 2016 Due to the decrease in current liabilities from trade payables and other current payables and increase of current assets from temporary investment

The company had average collection period in 2017 for 81 days decreasing by 7 days from 2016 The company had collected payables from some of the default customer from 2016, causing the decrease in average collection time. The average collection time for 2017 is 43 days, 15 days smaller from 2016. This is due to goods and service provided had a condition to be paid immediately when the service or goods are delivered. This immediate payment for goods and service gave company some benefits in lower pricing and faster service.