คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท Board of Directors and Executives

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนามดังต่อไปนี้

 

บริษัท มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับบริษัท   พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะประกอบด้วย

1.คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์
กรรมการบริหาร
3. นายนิกม์  ธนะภูมิกุล
กรรมการบริหาร

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ยังได้แต่งตั้งกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด A
4.นางนภัสนันท์ เลาหเจริญสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด B
5. นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการอุตสาหกรรม
6. นายวิชาญ คุณทา
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำลาย
7. นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.นางสาวชลธิชา  จิตราอาภรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง
กรรมการตรวจสอบ
3.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ


คลิกเพื่อดาวน์โหลด : กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด : กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

 

 

The company’s board of directors is composed of executives and third persons with extensive knowledge and competency in various fields.

The board of directors delegates its managerial powers and responsibilities to the management committee to oversee the business of the company according to the company’s objectives and mandate. The board also established the audit committee to ensure that company adhere to the principle of good governance. The 3 committees are as follows:

 

1. Authorized directors on behalf of the Company

1. Mr. Sannpat Rattakham - Chairman of the Executive Committee
2. Mr. Thitiwat Theerakulthanyarot - Executive Director
3. Mr. Nikm Thanaphumkun - Executive Director
 

            Furthermore, the company has appointed knowledgeable and skilled employees to undertake  various activities of the company: 

 
1. Mr. Somkiat  Aramruangkul - Chief Executive Officer
2. Mr. Sumet Techachainiran - Assistant Chief Executive Officer
3. Mr. Thavorn  Kitcharoen - Sales and Marketing Department Manager (A)
4. Mrs. Napassanan Laohacharoensombat - Sales and Marketing Department Manager (B)
5. Mr. Rakchat  Inthaphio - Plant Integrity and Industrial Service Department Manager. 
6. Mr. Wichan Chunta - Non-Destructive Testing Department Manager.
7. Ms. Wimol  Saephung - Internal Audit Department Manager. 
8. Ms. Kunlanit Sarapab - Accounting and Finance Department Manager.
 
 
2. The Audit committee       
1. Ms. Chonticha Chitrarporn - Chairman of the Audit Committee 
2. Pol.Lt.Gen. Sompong Chingduang - Audit Committee
3. Mr. Tatchapong Thamputthipong
Member of which have sufficient knowledge in accounting to review the reliability of the financial statement.
With Ms.Wimol Saephung, Internal Audit Department Manager performs as Secretary to the Audit Committee