คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท Board of Directors and Executives

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนามดังต่อไปนี้

บริษัท มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับบริษัท   พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะประกอบด้วย

1.คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์
กรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกุล
กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ยังได้แต่งตั้งกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายนิกม์  ธนะภูมิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6. นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด A
7. นางนภัสนันท์ เลาหเจริญสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด B
8. นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการอุตสาหกรรม
9. นายวิชาญ คุณทา
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำลาย
10. นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.นางสาวชลธิชา  จิตราอาภรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.รศ. นพ. ปรัญญา  สากิยลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ
3.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
  โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริารความเสี่ยง

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด : กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด : กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

 

 

The company’s board of directors is composed of executives and third persons with extensive knowledge and competency in various fields.

The board of directors delegates its managerial powers and responsibilities to the management committee to oversee the business of the company according to the company’s objectives and mandate. The board also established the audit committee to ensure that company adhere to the principle of good governance. The 3 committees are as follows:

 

1. Authorized directors on behalf of the Company

1. Mr. Sannpat Rattakham                                     Chairman of the Executive Committee

2. Mr. Thitiwat Theerakulthanyarot                         Executive Director

3. Mr. Somkiat  Aramruangkul                                Executive Director

Furthermore, the company has appointed knowledgeable and skilled employees to undertake  various activities of the company: 

1. Mr. Somkiat  Aramruangkul                                Chief Executive Officer

2. Mr. Nikm Thanaphumkun                                   Co-Chief Executive Officer

3. Mr. Thitiwat Theerakulthanyarot                         Chief Business Development Officer

4. Mr. Sumet Techachainiran                                  Advisor to Chief Executive Officer

5. Ms. Kunlanit Sarapab                                         Chief Financial Officer (CFO)

6. Mr. Thavorn  Kitcharoen                                     Sales and Marketing Department Manager (A)

7. Mrs. Napassanan Laohacharoensombat           Sales and Marketing Department Manager (B)

8. Mr. Rakchat  Inthaphio                                       Plant Integrity and Industrial Service Department Manager

9. Mr. Wichan Chunta ............................................Non-Destructive Testing Department Manager

10. Ms. Wimol  Saephung                                      Internal Audit Department Manager

 

2. The Audit committee       

1. Ms. Chonticha Chitrarporn  ..............................Chairman of the Audit Committee 

2. Assoc. Prof. Dr. Pranya  Sakiyalak                    Audit Committee

3. Mr. Tatchapong Thamputthipong                       Audit Committee

Member of which have sufficient knowledge in accounting to review the reliability of the financial statement.

With Ms.Wimol Saephung, Internal Audit Department Manager performs as Secretary to the Audit Committee

 

3. The Risk Managment committee       

1. Pol.Lt.Gen. Sompong Chingduang  .................Chairman of the Risk Management Committee 

2. Mr. Tatchapong Thamputthipong                       Risk Management Committee

3. Mr. Somkiat  Aramruangkul                               Risk Management Committee

With Ms.Wimol Saephung, Internal Audit Department Manager performs as Secretary to the Risk Management Committee