คณะกรรมการบริษัท Board of Director

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนามดังต่อไปนี้

บริษัท มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับบริษัท   พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะประกอบด้วย

1.คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธวัชชัย ลิปิธร
กรรมการบริหาร
3. นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก
กรรมการบริหาร
4. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ                                         
กรรมการผู้จัดการ

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ยังได้แต่งตั้งกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
3. นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด A
4.นางนภัสนันท์ เลาหเจริญสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด B
5. นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการอุตสาหกรรม
6. นายวิชาญ คุณทา
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำลาย
7. นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.นายสมชาย จองศิริเลิศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสมยศ เจียมจิรังกร
กรรมการตรวจสอบ
3.นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายธวัชชัย ลิปิธร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 


คลิกเพื่อดาวน์โหลด : กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

 

The company’s board of directors is composed of executives and third persons with extensive knowledge and competency in various fields.   

 

The board of directors delegates its managerial powers and responsibilities to the management committee to oversee the business of the company according to the company’s objectives and mandate. The board also established the audit committee to ensure that company adhere to the principle of good governance. The 3 committees are as follows:

1. Authorized directors on behalf of the Company

1. Mr. Sannpat Rattakham - Chairman of the Executive Committee
2. Mr. Thawatchai Lipithorn - Executive Director
3. Mr. Supachoke  Sirichantaradilok - Executive Director
4. Mr. Domdej Sripinproach - Managing Director
 

            Furthermore, the company has appointed knowledgeable and skilled employees to undertake  various activities of the company: 

 
 
1. Mr. Domdej Sripinproach - Managing Director
2. Mr. Sumet Techachainiran - Advisor to the Managing Director
3. Mr. Thavorn  Kitcharoen - Sales and Marketing Department Manager (A)
4. Mrs. Napassanan Laohacharoensombat - Sales and Marketing Department Manager (B)
5. Mr. Rakchat  Inthaphio - Plant Integrity and Industrial Service Department Manager. 
6. Mr. Wichan Chunta - Non-Destructive Testing Department Manager.
7. Ms. Wimol  Saephung - Internal Audit Department Manager. 
8. Ms. Kunlanit Sarapab - Accounting and Finance Department Manager.
 
 
2. The Audit committee       
1. Mr. Somchai  Jongsirilerd - Chairman of the Audit Committee 
2. Mr. Somyos  Chiamchirungkorn - Audit Committee
3. Mr. Tinakorn  Seedasomboon - Member of which have sufficient knowledge in accounting to review the reliability of the financial statement.
With Ms.Wimol Saephung, Internal Audit Department Manager performs as Secretary to the Audit Committee
 

3. The Nomination and Remuneration Committee

1.Mr. Somyos Chiamchirungkorn - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
2.Mr. Somchai  Jongsirilerd - Member of the Nomination and Remuneration Committee
3.Mr. Thawatchai  Lipithorn - Member of the Nomination and Remuneration Committee
With Ms. Wimol Saephung, Internal Audit Department Manager performs as Secretary to the Nomination and Remuneration Committee