คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท Board of Directors and Executives

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนาม
ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และข้อบังคับบริษัท  พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะประกอบด้วย

1.คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีดังนี้

    1. นายกิตติ  พัวถาวรสกุล
ประธานกรรมการบริหาร 
    2. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกุล
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    3. นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

    1. นายธัชพงศ์  ธรรมพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
    2. พันเอกหญิง รศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล
กรรมการตรวจสอบ
    3. รศ.นพ. ปรัญญา  สากิยลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

    1. นายธัชพงศ์  ธรรมพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    2. นายสมเกียรติ  อร่ามเรืองกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
    3. นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ                                                
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

4. คณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. รศ. นพ. ปรัญญา  สากิยลักษณ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 
2. นายธัชพงศ์  ธรรมพุฒิพงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 
3. นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด : กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

 

 

 

 

 

The company’s board of directors is composed of executives and third persons with extensive knowledge and competency in various fields.

The board of directors delegates its managerial powers and responsibilities to the management committee to oversee the business of the company according to the company’s objectives and mandate. The board also established the audit committee to ensure that company adhere to the principle of good governance. The 3 committees are as follows:

1. Executive Committee and Executives of the Company

1. Mr. Kitti  Phuathavornskul                                                        President

2. Mr. Somkiat  Aramruangkul                                                      Executive Director / Chief Executive Officer

3. Ms. Kunlanit Sarapab                                                               Executive Director / Chief Financial Officer

 

2. The Audit committee       

1. Mr. Tatchapong Thamputthipong                                              Chairman of the Audit Committee

2. Col. Assoc. Prof. Dr. Chanyapat Wiphatthanananthakul          Audit Committee

3. Assoc. Prof. Dr. Pranya  Sakiyalak                                           Audit Committee

Member of which have sufficient knowledge in accounting to review the reliability of the financial statement.

With Ms.Wimol Saephung, Internal Audit Department Manager performs as Secretary to the Audit Committee

 

3. The Risk Managment committee       

1. Mr. Tatchapong Thamputthipong ................. .. Chairman of the Risk Management Committee 

2. Mr. Somkiat  Aramruangkul                               Risk Management Committee

3. Ms. Kunlanit Sarapab                                        Risk Management Committee

 

4. The Nomination and Remuneration committee       

1. Assoc. Prof. Dr. Pranya  Sakiyalak  ............... .Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 

2. Mr. Tatchapong Thamputthipong                       Nomination and Remuneration Committee

3. Ms. Kunlanit Sarapab                                        Nomination and Remuneration Committee