คณะกรรมการบริษัท Board of Director

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนามดังต่อไปนี้        

บริษัท มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะประกอบด้วย

1.คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
3. นายธวัชชัย ลิปิธร
กรรมการบริหาร
4. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ                                         
กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร ยังได้แต่งตั้งกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
3. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
กรรมการผู้จัดการ
4. นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำลาย
5. นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้ฝ่ายตรวจสอบโรงงาน
6. นางวิมล แซ่ฟุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางสุวรรณา เลาหเจริญสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3.นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายธวัชชัย ลิปิธร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

The company’s board of directors is composed of executives and third persons with extensive knowledge and competency in various fields.   

 

The board of directors delegates its managerial powers and responsibilities to the management committee to oversee the business of the company according to the company’s objectives and mandate. The board also established the audit committee to ensure that company adhere to the principle of good governance. The 3 committees are as follows:

1.Authorized directors on behalf of the Company

1. Mr.Sannpat Rattakham - Chief Executive Officer
2. Mr.Sumet Techachainiran - Advisor to The Managing Director
3. Mr.Thawatchai Lipithorn - Executive Director
 
Furthermore, the company has appointed knowledgeable and skilled employees to undertake  various activities of the company: 
 
1. Mr.Sannpat Rattakham - Chief Executive Officer
2. Mr.Sumet Techachainiran - Advisor to The Managing Director
3. Mr.Domdej Sripinproach - Managing Director
4. Mr. Thavorn  Kitcharoen - Manager of non-destructive testing section
5. Mr. Rakchat  Inthaphio - Manager of plant inspection section 
6. Mrs. Wimol  Saephung - Manager of internal audit 
7. Ms.Kunlanit Sarapab - Manager of administrative section
8. Mrs.Suwanna Laohacharoensombat - Sales and Marketing Department Manager
 
 
2. Audit committee       
1. Mr. Somyos  Chiamchirungkorn - Chairman of the audit committee  
2. Mr. Somchai  Jongsirilerd - Audit committee
3. Mr. Tinakorn  Seedasomboon - Member of which have sufficient knowledge in accounting to review the reliability of the financial statement.
With Mrs.Wimol Saephung performs as Secretary to the Audit Committee
 

3. Nomination and Remuneration Committee

1.Mr.Somyos Chiamchirungkorn - Chairman
2.Mr.Somchai  Jongsirilerd - Member of the Committee
3.Mr.Thawatchai  Lipithorn - Member of the Committee
With Mrs.Wimol Saephung performs as Secretary to the Nomination and Remuneration Committee