ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังกำหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้

 

Corporate Social Responsibilities : CSR

                   Qualitech Public Company Limited determines to undertakes its business in good governance, intends morally run business accompany with focus on internal and external corporate social responsibilities. This is one of our strategies to endure continuity business development which covers controlling and developing personnel, runs business equitably for every parties, thinks over on safety and quality of services, takes action  to develop community, effectively utilize natural resources and also aware of environmental conservation.

                   Our company realizes that we undertakes the business in engineering and safety inspection services by providing Non-Destructive Testing, Inspection and certification service which is comply with international standard and law. It is our priority responsibility to strictly follow safety standard system in Thailand and oversea as our company value “Reliability, Safety, Agile, Customer Focus and Quality.”

                   The Office of The Securities and Exchange Commission report principle. Beside, our company attempts to complete and revise Corporate Social Responsibilities contents yearly.

 

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถสรุปใจความสำคัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง  ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
 • บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 • กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานได้ มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 • กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน  หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง  การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น

Company has defined to deal impartially with clients, trading partners and interested person. To be fair to every party, we run business equitably and also against corruption. We’ve created company’s Code of Conducts which has been approved by Boards of directors as summary below;

 • Company persists in rule of law in running business. Board of directors, executives and employees shall understand company’s regulations and relevant laws including in coming effective law which effects to administrator management and working principle. Boards of directors, executives and employees shall work strictly under company’s regulations and relevant law; beside avoid the action which may cause bad company’s reputation.
 • Boards of directors, executives and employees may not seek for competitors’ trade secret or specific details by infringing data piracy or breaking an agreement not to reveal clients’ details or others.
 • Company details are open for all concerned parties under the law, company’s regulations and also confidential clients’ details including provides sufficient details and actual supporting documents accordance with to The Office of The Securities and Exchange Commission for all shareholders to estimate our company equivalently.
 • In case of Boards of directors, executives or employees do something involve with company. Company will act as this action is between company and third party that the person has no authority for approval.
 • Boards of directors, executives or employees do not accept bribes in term of money, benefits or objects from business partners if it is perceived that receivers have minded or special relationship with givers which may cause harm to company or interested person.
 • Boards of directors, executives or employees shall honestly work without prejudice and do not use their authority and function seeking to own benefits or others.
 • Boards of directors, executives or employees shall fully support to gain patent, copyright and protect company’s trademark which is intellectual property and also not to piracy competitors’ intellectual property.
 • Boards of directors, executives or employees shall maintain impartiality and not discriminate term of employment such as recruitment, reward and benefit consideration, job promotion, job transfer, work performance evaluation, job training, following regulation, employee termination, recruitment and participate community events.

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

การจ้างงาน

วันและเวลาทำงานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. งานในสำนักงาน วันทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น.

2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทำงานขึ้นกับการตกลงกับลูกค้า ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด การปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังทำงานและขณะหยุดทำงาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดวันและเวลาทำงานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯได้จัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสมให้กับพนักงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การคำนวณ การทดสอบทางด้านภาษา การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้หรือไม่ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆต่อไปได้หรือไม่

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยกำหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในการทำงาน ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยังจัดสรรสวัสดิการด้านอื่นๆ ได้แก่

โดยบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

 • กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • รถรับส่ง
 • เบี้ยขยัน
 • การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาการทำงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร

โดยบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้

 • จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น
 • จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น กรรมวิธีการเชื่อมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ตรวจสอบงานเชื่อม การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test) การทำงานในสถานที่อับอากาศ การป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test) ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทดสอบด้วยกระแสไหลวน ระดับ 2 (ECT Level  II )ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 • การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริหาร เช่น Time Management Digital  Economy, Presentation  Skill  Workshop, Business Plan  เป็นต้น
 • จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การฝึกดับเพลิงขั้นต้น ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิค เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2560 ได้มีจัดทำ Development Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพในปี 2561
 • มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่างๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกรวม 114 หลักสูตร  ภายใน  60 หลักสูตร  ภายนอก  54  หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกส่วนงาน
 • มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ทำให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกำหนดระยะเวลาการทบทวนการฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่างเหมาะสม

 

 
 
 

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นผู้ดำเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย  การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานในปี 2559 ได้แก่

 • การจัดทำแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือการเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่างๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
 • เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และป้ายประกาศบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง
 • นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่ถูกต้อง เป็นต้น
 • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน
 • จัดทำและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม

     Company emphasizes to treat employees impartially. Executives pay attention to all levels of employees. No matter where they graduated from, they would receive equivalent opportunity which depends on fairness of reward system. Beside, company is willing to support personnel development in career path, encourages employees to express their opinions by providing opinion box and also provide benefits, annual recreation events to support employees’ better quality of life.

Employment

                        Working day and time of employees is divided into 2 items as below;

1.       Working hour in the office Monday to Saturday 08.00hr – 17.00hr

2.       Working hour on site depends on clients’ agreement which accordance with Labor law 1998 and related laws.

According to conducting inspection services at Site area where clients appointed, it is difficult to specific certain working date and time. Therefore, the operator shall work under clients’ agreement. Due to flexible working date and time, company has provided suitably work reward for the operators.

For recruiting new employees, company considers from education, qualification, experiences and performance. Candidates shall pass writing examination, math examination, English test, computer skills test and also face to face interview. Candidates who pass the examination shall work as trainees, probation period is 119 working days to consider that candidates have potential and suitable qualifications for working in this position or not.

 

Reward and benefit management

Company has obvious reward and benefit regulations for employee by specified in Standing Instruction which is constantly revised. Company has payment policy for employees in term of monthly salary, work reward, direct position, overtime, specific certificate etc. such as

The company has established the Employees’ Welfare Committee in accordance with the regulation of Ministry of Labour, which comprises of both employer and employee representatives, to take responsibility regarding to employees’ welfare.

 • Provident fund
 • Life/health/accident insurance
 • Social security
 • Employee loan fund
 • Employee subvention for marriage/childbirth/relatives deceased
 • Scholarship for employees’ children
 • Uniform
 • Transportation
 • Diligence
 • Annual medical examination
 • Medical examination before work
 • Personal protective equipment
 • Get well basket

Company also set up welfare committee which consists of representative of employer and employee to discuss this matter.

Personnel development

Company determines to develop personnel because they are the significant part who drives the business to achieve goal and motivate organization to sustainable business development. As a result, company has focused on personnel development from the beginning till retiring as below details;

 • Arrange various orientations in basis company information, company’s scope of works, working regulations, safety induction, anti-corruption, business morality and company’s value.
 • Organize technical training such as Technical training for the best practice in operation such as Basic Welding for Welding Inspector, Radiation Test, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Test, Penetrant Test, Working in Confined Space and Basic Radiation Safety Prevention, Visual Test, Working at height safety, ECT Level II ect. to develop operators’ specific technique skills to perform job properly and skillfully.
 • Arrange supporting course for management’s skill such as Time Management Digital  Economy, Presentation  Skill  Workshop, Business Plan  etc.
 • General Training for daily life such as Basic First Aid and Rescue, Basic Fire Fighting and Basic English for Technician.
 • Encourage employees to plan their career path in 2017, established Development Plan and Succession Plan to be the guideline for year 2018.
 • Annually schedule for training plan with proper budgeting in advance for effective training. In 2017, the company organized internal training and delivered personnel to train with outside training institutions for 114 curriculums (In-House training 60 curriculums and Public training 54 curriculums) covering all employees in every department.
 • Follow up employees after training to ensure that they fully understand contents from training course. Issue certificates and appoint for the re-certificate period.
 
 
 

Occupational Health, Safety and Environment of Work

The company realizes importance of safety in life, occupational health of employees along with the relevant; therefore, the company stipulates universal standard occupational and safety management as guideline to build up good environment for work

                The company strictly follows the regulation by having Committee of Safety, Occupational Health and Work Environment along with professional safety staffs to operate, control, monitor situations of safety, occupational health and work environment of the company to be corresponding to policy and work plan including promoting employees to realize precedence of building up safety and complying with policy of safety, occupational health and work environment in 2016 as follows

 • Making a preventive plan and risk reduction plan to face danger from operation or hazards in many areas in the company along with improving environment to be safe and checking equipment and tools
 • Promulgating knowledge, law and regulations of safety, occupational health and other relevant laws such as labor law, transportation law, regulations of Ministry of Industry etc. including informing amended law through electronic mail and billboard of the company so that employees can search for information as benefit to them to promote self-safety 
 • Apart from basic knowledge of safety, occupational health management system and safety of every employee. The company also educates the employees to prevent accidents regularly with training, publication on board and electronic mail that supports not only safety in work but also safety in routine life such as driving safely and work tools usage etc.
 • Setting up safety committee of the company by arranging a meeting to create safety policy with monthly follow-up
 • Submit and certified for occupational health and safety standard (OHSAS 18001)

Human rights and employees parity

      To respect and appreciate in human right is the foundation of personnel development. Human resources are the main key to improve production and value added to endure business development. Company consistently aware of human rights by treating them equally, no matter what races, nationalities, gender, religions, poverty, disables person, sick person including respect and accept differences in thinking, society, environment, law and culture.

บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ทำลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใต้การยึดหลักมาตรฐานสากลและข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการสำรวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Company engages in the provision of Non-destructive testing, and Inspection/Certification services in accordance with international standards and regulations, aim to satisfy and assure that clients get the quality services by following up satisfaction survey and continuous on services improvement

บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถทำได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการประหยัดพลังงานโดยการตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการ 5 ส จัดให้มีถังขยะสำหรับแยกขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่การทำลายอย่างถูกวิธี เป็นต้น

Company fully supports environment conservation during working process such as adjust working procedure to use natural resources effectively, Power Saving Project by setting time to turn off air-conditioning system lighting to be the energy saving type 5 Sor Project provide garbage bins to separate recycle and hazardous waste ect.

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากหลายๆ ส่วนงาน

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปนี้

 • บริษัทได้ร่วมบริจาคหนังสือ พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็นสุขศานต์ ให้แก่ โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ และมูลนิธิ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป
 • บริษัทได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ  เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์  สื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • บริษัทสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
 • การกำจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • การจัดทำโครงการประหยัดการใช้น้ำและโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 • บริษัทรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
 • สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองชาก ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี
 • บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเหล่าจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพด้วยปากหรือเท้า  โดยการนำผลงานด้านศิลปะมาผลิตเป็น  บัตรอวยพร, ปฎิทินตั้งโต๊ะ  และที่คั่นหนังสือ ฯลฯ
 • ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม

Company realizes the important of corporate social responsibilities and pays attention on any effects to the community by supporting and regularly participate in community events. Our employees are encouraged to be the part of these activities.

In 2017, the company participated and supported social activities as follows;

 • The company has donated special books to public schools various, educational institutions and foundation to distribute knowledge to students, college students and people in general.
 • The company accepted the submission of internship by students in order to help improve their skill and knowledge in the future.
 • The company provided expert technician as speakers in training for various Technical Institute in the Northeast of Thailand.
 • Announce the program for the employee to donate their table stand calendar to be recycled into Braille word card, teaching materials for the Teaching School for the Blind in Bangkok. Donating to Foundation for the Blind in Thailand.
 • Support the junk bank project, separating types of waste before disposal.
 • Treating chemical pollution for better environment.
 • Water and Power saving project
 • Advocate to employee to take part in taking care of environment, saving power, and use resource wisely.
 • Support employee’s children scholarship.
 • Support Kids Day event for Nong Chak School, Chonburi
 • Donation to support disabled paintings artists, transforming their work into cards, calendar, bookmarks, and others.

Participate in Activity with Ban Plong Community, Mab Ta Put, Rayong Province to improve the landscape.

 

การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการทำสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน  บริษัทฯจะยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะส่งผลทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

 

Keeping good governance principle and regularly corporate social responsibilities are the most important cores in organization value and culture and more important than time to time participate the communities’ events. Company intends to develop sustainably business to assure that interested person gain mutual benefits both in short term and also long term. Our clients and business partners grow together and also support sustainably community and society. Company still intends to support new innovation to carry on research and development. Beside, company supports employees to express their creativity ideas in term of value for economy, society and environment by continuously arranging various training courses in any involved fields regularly and exchanging information, ideas and opinion in “Executives Meet Employees Event”