นโยบายและการจ่ายเงินปันผล Dividends Policy and History

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ สำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความ จำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ประวัติการจ่ายปันผล

ผลการดำเนินงานงวด

  อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)  

   วันปิดสมุดทะเบียน   

   วันจ่ายเงินปันผล   

01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

งดจ่าย - -

01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

งดจ่าย -

-

01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

0.20

1 มี.ค. 2565

28 เม.ย. 2565

01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

งดจ่าย

-

-

01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

0.25

9 มี.ค. 2564

30 เม.ย. 2564

01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563

0.05

28 ส.ค. 2563

8 ก.ย. 2563

01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

0.30

10 มี.ค. 2563

29 เม.ย. 2563

01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

0.05

28 ส.ค. 2562

6 ก.ย. 2562

01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

0.25

5 มี.ค. 2562

26 เม.ย. 2562

01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561

งดจ่าย

-

-

01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560

0.30
13 มี.ค. 2561
27 เม.ย. 2561

01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560

0.05 25 ส.ค. 2560 06 ก.ย. 2560

01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

0.15 08 มี.ค. 2560 26 เม.ย. 2560

01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559

0.10 26 ส.ค. 2559 07 ก.ย. 2559

01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

0.40

10 มี.ค. 2559

10 พ.ค. 2559

01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558

0.25

28 ส.ค. 2558

07 ก.ย. 2558

01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557

0.50

23 เม.ย. 2558

07 พ.ค. 2558

01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557

0.20

28 ส.ค. 2557

05 ก.ย. 2557

01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556

0.40

23 เม.ย. 2557

07 พ.ค. 2557

01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556

0.25

28 ส.ค. 2556

06 ก.ย. 2556

01 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555

0.50

24 เม.ย. 2556

09 พ.ค. 2556

-

0.20

29 ส.ค. 2555

06 ก.ย. 2555

01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554

20:1(Stock Dividend)

08 มี.ค. 2555

10 พ.ค. 2555

01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554

0.30

08 มี.ค. 2555

10 พ.ค. 2555

-

0.20

23 ส.ค. 2554

01 ก.ย. 2554

01 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553

0.25

26.ก.พ. 2554

23 พ.ค. 2554

01 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553

0.10

24 ส.ค. 2553

03 ก.ย. 2553

01 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552

0.25

07 พ.ค. 2552

20 พ.ค. 2552

01 ม.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2552

0.15

31 ส.ค. 2552

07 ก.ย. 2552

 

The Company has a policy to pay dividends to the shareholders at the rate not less than 40 percent of net profit after deducting capital gains tax of juristic person and reserves under the law. However, the Company may require the payment of dividends at the lower rate than the abovementioned rate if it is necessary for the Company to use such net profit to further expand its business.

History on Payment of Dividends.

Operation Period

   Dividend per Share(Baht)   

   Book Closing Date   

   Payment Date   

01 Jul 2022 - 31 Dec 2022

No dividend payment - -

01 Jan 2022 - 30 Jun 2022

No dividend payment - -

01 Jul 2021 - 31 Dec 2021

0.20

1 Mar 2022

28 Apr 2022

01 Jan 2021 - 30 Jun 2021

No dividend payment

-

-

01 Jul 2020 - 31 Dec 2020

0.25

9 Mar 2021

30 Apr 2021

01 Jan 2020 - 30 Jun 2020

0.05

28 Aug 2020

8 Sep 2020

01 Jul 2019 - 31 Dec 2019

0.30

10 Mar 2020

29 Apr 2020

01 Jan 2019 - 30 Jun 2019

0.05

28 Aug 2019

6 Sep 2019

01 Jul 2018 - 31 Dec 2018

0.25

5 Mar 2019

26 Apr 2019

01 Jan 2018 - 30 Jun 2018

No dividend payment

-

-

01 Jul 2017 - 31 Dec 2017

0.30
13 Mar 2018
27 Apr 2018

01 Jan 2017 - 30 Jun 2017

0.05 25 Aug 2017 06 Sep 2017

01 Jul 2016 - 31 Dec 2016

0.15 08 Mar 2017 26 Apr 2017

01 Jan 2016 - 30 Jun 2016

0.10 26 Aug 2016 07 Sep 2016

01 Jul 2015 - 31 Dec 2015

0.40

10 Mar 2016

10 May 2016

01 Jan 2015 - 30 Jun 2015

0.25

28 Aug 2015

07 Sep 2015

01 Jul 2014 - 31 Dec 2014

0.50

23 Apr 2015

07 May 2015

01 Jan 2014 - 30 Jun 2014

0.20

28 Aug 2014

05 Sep 2014

01 Jul 2013 - 31 Dec 2013

0.40

23 Apr 2014

07 May 2014

01 Jan 2013 - 30 Jun 2013

0.25

28 Aug 2013

06 Sep 2013

01 Jul 2012 - 31 Dec 2012

0.50

24 Apr 2013

09 May 2013

-

0.20

29 Aug 2012

06 Sep 2012

01 Jul 2011 - 31 Dec 2011

20:1(Stock Dividend)

08 Mar 2012

10 May 2012

01 Jul 2011 - 31 Dec 2011

0.30

08 Mar 2012

10 May 2012

-

0.20

23 Aug 2011

01 Sep 2011

01 Jul 2010 - 31 Dec 2010

0.25

26.Feb 2011

23 May 2011

01 Jan 2010 - 30 Jun 2010

0.10

24 Aug 2010

03 Sep 2010

01 Jul 2009 - 31 Dec 2009

0.25

07 May 2009

20 May 2010

01 Jan 2009 - 30 Jun 2009

0.15

31 Aug 2009

07 Sep 2009