รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น The minutes of Annual General Meeting

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 The minutes of Annual General Meeting 2022

    19 April 2022

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 The minutes of Annual General Meeting 2021

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 The minutes of Annual General Meeting 2019

  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2560 The minutes of Annual General Meeting 2017

  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2558 The minutes of Annual General Meeting 2015

  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2556 The minutes of Annual General Meeting 2013

  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2553 The minutes of Annual General Meeting 2010