ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ Set Announcement

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2019

  13 May 2019

 • ยกเลิกการออกและเสนอขาย ESOP-W2 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข PDF) Cancellation of ESOP-W2 and Determination of the date of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2018 (Revise PDF)

  11 June 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3) (Revise)

  14 May 2018

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท Notification on the Appointment of Chairman of the Board of Director

  14 May 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2018

  14 May 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)

  14 May 2018

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2018 (Reviewed)

  14 May 2018

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ Publication of the 2018 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  25 April 2018

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Shareholders meeting resolution

  12 April 2018

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2018 AGM on website

  9 March 2018

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับบริษัท Determination of the date of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM 2018"), dividend payment and the amendment to the Articles of Association

  26 February 2018

 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2017 (Audited)

  26 February 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)

  26 February 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2017

  26 February 2018

 • แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขหัวข้อข่าว) Resolution on appointment of directors to replace those who retire by rotation for further proposal to and approval by the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (Revise headlines)

  12 February 2018

 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1.2561 Notification of the resolution of the board of Director Meeting No.1.2018

  12 February 2018

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 Result to propose in advance for AGM 2018

  11 January 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2017

  13 November 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2017 (Reviewed)

  13 November 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)

  13 November 2017

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) Notification of Company Holidays for the Year 2017 (Revise.02)

  2 October 2017

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2018

  26 September 2017

 • แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย Notification of the investment in subsidiaries

  10 August 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) Financial Statement Quarter 22017 (Reviewed) (Revise)

  10 August 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS F45-3 Revise

  10 August 2017

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2017

  10 August 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 22017 (Reviewed)

  10 August 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2017

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ Appointment a Chairman of the Audit Committee and changing the scope of duties (Revise)

  15 May 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและ F24-1 Appointment a Chairman of the Audit Committee and 24-1

  15 May 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1-2017 (Reviewed)

  15 May 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  15 May 2017

 • แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดทำการประจำปี 2560 ของบริษัทฯ Revision of the Annual Holiday for 2017

  28 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและแบบ F24-1 Appointment a member of the Audit Committee and F24-1

  21 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและแบบ F24-1 Appointment a member of the Audit Committee and F24-1

  21 April 2017

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ Publication of the 2017 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  18 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  11 April 2017

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2017 Annual General Meeting of Shareholders and Dividend Payment

  8 April 2017

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2017 AGM on website

  3 March 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขวันที่หน้ารายงานผู้สอบบัญชี) Financial Statement Yearly 2016 (Audited) (Revise Auditor Report)

  28 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไขครั้งที่ 2) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment and ESOP-W2 (Revise#2)

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment and ESOP-W2 (Revise)

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment (Additional)

  20 February 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2016 (Audited)

  20 February 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated FS (F45-3)

  20 February 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2016

  20 February 2017

 • 20 ก.พ. 2560 08.22 น. การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 20 Feb 2017 08.22 Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment

  20 February 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • แจ้งเลิกบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด Notificatin of the Dissolution of Subsidiary

  16 January 2017

 • 16 ม.ค. 2560 09.04 น. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1-2560 16 Jan 2017 09.04 The board of Director Meeting No. 1-2017

  16 January 2017

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 Result to propose in advance for AGM 2017

  11 January 2017

 • แจ้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย Additional objective of subsidiary company

  14 November 2016

 • แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม Notification of the cancellation of subsidiary in Vietnam

  14 November 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30-Sep-2016

  14 November 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2559 Financial Statement Quarter 3-2016

  14 November 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated FS (F45-3)

  14 November 2016

 • 30 ก.ย. 2559 17.01 น. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 ล่วงหน้า 30 Sep 2016 17.01 Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2017

  20 September 2016

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template) Declaration of Interim Dividend Payment (Revise Template)

  10 August 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3) (Revise)

  10 August 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 22559 Financial Statement Quarter 22016

  10 August 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2016

  10 August 2016

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2016

 • แจ้งการลาออกของผู้บริหาร Resignation of Management

  4 August 2016

 • แจ้งการลาออกของผู้บริหาร Resignation of Management

  4 July 2016

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข) Establishment of new subsidiary company (Revise)

  10 May 2016

 • แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด (แก้ไข) Informing on purchasing the ordinary share of Qualitech Myanmar Co., Ltd (Revise)

  10 May 2016

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย Establishment of new subsidiary company

  9 May 2016

 • แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด Informing on purchasing the ordinary share of Qualitech Myanmar Co., Ltd

  9 May 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (แก้ไข) Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2016 (Revise)

  9 May 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2559 Financial Statement Quarter 12016

  9 May 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2016

  9 May 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  9 May 2016

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ Publication of the 2016 Minutes of the Annual General Shareholder Meeting

  4 May 2016

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2016 Annual General Meenting of Shareholders and Dividend Payment

  22 April 2016

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2016 AGM on website

  16 March 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข PDF) Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment (Revise PDF)

  23 February 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข) Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment (Revise)

  23 February 2016

 • งบการเงินรายปี 2558 Financial Statement Yearly 2015

  23 February 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated FS (F45-3)

  23 February 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment

  23 February 2016

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2559 ล่วงหน้า Result to propose in advance for AGM 2016

  5 January 2016

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  23 December 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2558 Financial Statement Quarter 3-2015

  9 November 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated FS (F45-3)

  9 November 2015

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 Notification of Company Holidays for the Year 2016

  3 November 2015

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข) Declaration of Interim Dividend Payment (Revise)

  10 August 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2558 Financial Statement Quarter 2-2015

  10 August 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2015

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2015

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2015

  10 August 2015

 • หุ้นเพิ่มทุนของ QLT เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 QLT new shares to be traded on 16 July 2015

  15 July 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)(แก้ไข) Report on the results of the sale of securities (F53-5)(Revise)

  13 July 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) Report on the results of the sale of securities (F53-5)

  13 July 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2558 Financial Statement Quarter 1-2015

  15 May 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  15 May 2015

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ Publication of the 2015 Minutes of the Annual General Shareholder Meeting

  23 April 2015

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2015 Annual General Meenting of Shareholders and Dividend Payment

  10 April 2015

 • หุ้นเพิ่มทุนของ QLT เริ่มซื้อขายวันที่ 25 มีนาคม 2558 QLT new shares to be traded on 25 March 2015

  24 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข2) Report on the results of the sale of securities (F53-5) (Revise2)

  23 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข) Report on the results of the sale of securities (F53-5) (Revise)

  20 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) Report on the results of the sale of securities (F53-5)

  20 March 2015

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2015 AGM on website

  5 March 2015

 • แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เพิ่มเติม) Related Transaction for Financial Support to Subsidiaries (Additional)

  24 February 2015

 • แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Related Transaction for Financial Support to Subsidiaries

  23 February 2015