ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ SET Announcement

 • แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย Report of progress of establishment of a subsidiary

  19 April 2021

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Shareholders meeting resolution

  9 April 2021

 • มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Precautionary Measures and Guidelines for shareholders QLT 2021

  19 March 2021

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไขครั้งที่ 2) Establishment of new subsidiary company (Revise 2)

  17 March 2021

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข) Establishment of new subsidiary company (Revise)

  16 March 2021

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย Establishment of new subsidiary company

  16 March 2021

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ The Publishing of Invitation to the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders on the Company Website

  8 March 2021

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) Determination of date of the 2021 Annual General Meeting and dividend payment (Revise)

  22 February 2021

 • งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2020 (Audited)

  22 February 2021

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020

  22 February 2021

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

  22 February 2021

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล Determination of date of the 2021 Annual General Meeting and dividend payment

  22 February 2021

 • แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Resolutions on appointment of directors to replace those who retire by rotation, consideration for the director remuneration and additional of the Company objective to be approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

  8 February 2021

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 Result to propose in advance for AGM 2021

  8 January 2021

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  3 December 2020

 • แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2564 Company Holiday for the year 2021

  3 December 2020

 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2020 (Reviewed)

  13 November 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2020

  13 November 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)

  13 November 2020

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า Invitation to propose the agenda and nominate candidates to be elected as Directors for the 2021 Annual General Meeting of Shareholder in advance

  29 September 2020

 • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563 (แก้ไขวันจ่ายเงินปันผล) Declaration of Interim Dividend Payment (Payment Reschedule)

  21 August 2020

 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2/2020 (Reviewed)

  13 August 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)

  13 August 2020

 • แจ้งการเพิ่มทุนและการเลิกกิจการของบริษัทย่อย Notification of capital increase and dissolution of a subsidiary

  13 August 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020

  8 December 2020

 • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  13 August 2020

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ Publication of the 2020 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  29 July 2020

 • แก้ไขกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 Revise Company Holidays for the Year 2020

  7 December 2563

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2563 Shareholders meetings resolution

  7 December 2563

 • มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Precautionary Measures and Guidelines for shareholders QLT 2020

  12 June 2020

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2020 AGM on website

  12 June 2020

 • แจ้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย Notification for financial assistance to a subsidiary

  1 June 2020

 • มติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 Report of the Resolution of the Board of Directors Meeting the Annual General Meeting of Shareholders Date for the year 2020 and the Agendas

  1 June 2020

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2020 (Reviewed)

  11 May 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) Reviewed financial performance Quarter 1 (F45)

  11 May 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2020

  11 May 2020

 • แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 9 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล The resolutions of the Board of Directors to postpone the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"), cancel the agenda and meeting of the AGM scheduled on April 9, 2020 and approve the payment of interim dividend

  20 April 2020

 • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 Interim dividend payment replace to dividend payment for the year

  1 April 2020

 • แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท The postponement of the 2020 AGM, interim dividend payment and the amendment of the Articles of Association

  1 April 2020

 • แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ Postponement of Public Holidays during Songkran Festival

  27 March 2020

 • แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ (COVID-19) Guidelines for shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020 to prevent the spread of COVID-19

  11 March 2020

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2020 AGM on website

  9 March 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข) Audited Yearly financial performance (F45) (Revise)

  25 February 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019

  25 February 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) Audited Yearly financial performance (F45)

  25 February 2020

 • งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2019 (Audited)

  25 February 2020

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ Notification of Appointment of Company Secretary

  24 February 2020

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล Determination of date of the 2020 Annual General Meeting

  24 March 2020

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2563 Result to propose in advance for AGM 2020

  7 December 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019

  11 November 2019

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) Reviewed financial performance Quarter 3 (F45)

  11 November 2019

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2019 (Reviewed)

  11 November 2019

 • การซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด The purchase of the ordinary shares of Duwell Intertrade Co., Ltd

  11 November 2019

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2563 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2020

  26 September 2019

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2/2019 (Reviewed)

  13 August 2019

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending June 30, 2019

  13 August 2019

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3)

  13 August 2019

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  13 August 2019

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2019 (Reviewed)

  13 May 2019

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2019

  13 May 2019

 • ยกเลิกการออกและเสนอขาย ESOP-W2 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข PDF) Cancellation of ESOP-W2 and Determination of the date of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2018 (Revise PDF)

  11 June 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3) (Revise)

  14 May 2018

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท Notification on the Appointment of Chairman of the Board of Director

  14 May 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2018

  14 May 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)

  14 May 2018

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2018 (Reviewed)

  14 May 2018

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ Publication of the 2018 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  25 April 2018

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Shareholders meeting resolution

  12 April 2018

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2018 AGM on website

  9 March 2018

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับบริษัท Determination of the date of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM 2018"), dividend payment and the amendment to the Articles of Association

  26 February 2018

 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2017 (Audited)

  26 February 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)

  26 February 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2017

  26 February 2018

 • แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขหัวข้อข่าว) Resolution on appointment of directors to replace those who retire by rotation for further proposal to and approval by the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (Revise headlines)

  12 February 2018

 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1.2561 Notification of the resolution of the board of Director Meeting No.1.2018

  12 February 2018

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 Result to propose in advance for AGM 2018

  11 January 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2017

  13 November 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2017 (Reviewed)

  13 November 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)

  13 November 2017

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) Notification of Company Holidays for the Year 2017 (Revise.02)

  2 October 2017

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2018

  26 September 2017

 • แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย Notification of the investment in subsidiaries

  10 August 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) Financial Statement Quarter 22017 (Reviewed) (Revise)

  10 August 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS F45-3 Revise

  10 August 2017

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2017

  10 August 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 22017 (Reviewed)

  10 August 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2017

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ Appointment a Chairman of the Audit Committee and changing the scope of duties (Revise)

  15 May 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและ F24-1 Appointment a Chairman of the Audit Committee and 24-1

  15 May 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1-2017 (Reviewed)

  15 May 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  15 May 2017

 • แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดทำการประจำปี 2560 ของบริษัทฯ Revision of the Annual Holiday for 2017

  28 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและแบบ F24-1 Appointment a member of the Audit Committee and F24-1

  21 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและแบบ F24-1 Appointment a member of the Audit Committee and F24-1

  21 April 2017

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ Publication of the 2017 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  18 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  11 April 2017

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2017 Annual General Meeting of Shareholders and Dividend Payment

  8 April 2017

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2017 AGM on website

  3 March 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขวันที่หน้ารายงานผู้สอบบัญชี) Financial Statement Yearly 2016 (Audited) (Revise Auditor Report)

  28 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไขครั้งที่ 2) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment and ESOP-W2 (Revise#2)

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment and ESOP-W2 (Revise)

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment (Additional)

  20 February 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2016 (Audited)

  20 February 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated FS (F45-3)

  20 February 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2016

  20 February 2017

 • 20 ก.พ. 2560 08.22 น. การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 20 Feb 2017 08.22 Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment

  20 February 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • แจ้งเลิกบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด Notificatin of the Dissolution of Subsidiary

  16 January 2017

 • 16 ม.ค. 2560 09.04 น. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1-2560 16 Jan 2017 09.04 The board of Director Meeting No. 1-2017

  16 January 2017

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 Result to propose in advance for AGM 2017

  11 January 2017

 • แจ้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย Additional objective of subsidiary company

  14 November 2016

 • แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม Notification of the cancellation of subsidiary in Vietnam

  14 November 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30-Sep-2016

  14 November 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2559 Financial Statement Quarter 3-2016

  14 November 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated FS (F45-3)

  14 November 2016

 • 30 ก.ย. 2559 17.01 น. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 ล่วงหน้า 30 Sep 2016 17.01 Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2017

  20 September 2016

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template) Declaration of Interim Dividend Payment (Revise Template)

  10 August 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3) (Revise)

  10 August 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 22559 Financial Statement Quarter 22016

  10 August 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2016

  10 August 2016

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2016

 • แจ้งการลาออกของผู้บริหาร Resignation of Management

  4 August 2016

 • แจ้งการลาออกของผู้บริหาร Resignation of Management

  4 July 2016

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข) Establishment of new subsidiary company (Revise)

  10 May 2016

 • แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด (แก้ไข) Informing on purchasing the ordinary share of Qualitech Myanmar Co., Ltd (Revise)

  10 May 2016

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย Establishment of new subsidiary company

  9 May 2016

 • แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด Informing on purchasing the ordinary share of Qualitech Myanmar Co., Ltd

  9 May 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (แก้ไข) Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2016 (Revise)

  9 May 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2559 Financial Statement Quarter 12016

  9 May 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2016

  9 May 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  9 May 2016

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ Publication of the 2016 Minutes of the Annual General Shareholder Meeting

  4 May 2016

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2016 Annual General Meenting of Shareholders and Dividend Payment

  22 April 2016

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2016 AGM on website

  16 March 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข PDF) Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment (Revise PDF)

  23 February 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข) Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment (Revise)

  23 February 2016

 • งบการเงินรายปี 2558 Financial Statement Yearly 2015

  23 February 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated FS (F45-3)

  23 February 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment

  23 February 2016

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2559 ล่วงหน้า Result to propose in advance for AGM 2016

  5 January 2016

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  23 December 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2558 Financial Statement Quarter 3-2015

  9 November 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated FS (F45-3)

  9 November 2015

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 Notification of Company Holidays for the Year 2016

  3 November 2015

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข) Declaration of Interim Dividend Payment (Revise)

  10 August 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2558 Financial Statement Quarter 2-2015

  10 August 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2015

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2015

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2015

  10 August 2015

 • หุ้นเพิ่มทุนของ QLT เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 QLT new shares to be traded on 16 July 2015

  15 July 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)(แก้ไข) Report on the results of the sale of securities (F53-5)(Revise)

  13 July 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) Report on the results of the sale of securities (F53-5)

  13 July 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2558 Financial Statement Quarter 1-2015

  15 May 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  15 May 2015

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ Publication of the 2015 Minutes of the Annual General Shareholder Meeting

  23 April 2015

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2015 Annual General Meenting of Shareholders and Dividend Payment

  10 April 2015

 • หุ้นเพิ่มทุนของ QLT เริ่มซื้อขายวันที่ 25 มีนาคม 2558 QLT new shares to be traded on 25 March 2015

  24 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข2) Report on the results of the sale of securities (F53-5) (Revise2)

  23 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข) Report on the results of the sale of securities (F53-5) (Revise)

  20 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) Report on the results of the sale of securities (F53-5)

  20 March 2015

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2015 AGM on website

  5 March 2015

 • แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เพิ่มเติม) Related Transaction for Financial Support to Subsidiaries (Additional)

  24 February 2015

 • แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Related Transaction for Financial Support to Subsidiaries

  23 February 2015