ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ Set Announcement

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  23 December 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2558 Financial Statement Quarter 3-2015

  9 November 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated FS (F45-3)

  9 November 2015

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 Notification of Company Holidays for the Year 2016

  3 November 2015

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข) Declaration of Interim Dividend Payment (Revise)

  10 August 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2558 Financial Statement Quarter 2-2015

  10 August 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2015

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2015

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2015

  10 August 2015

 • หุ้นเพิ่มทุนของ QLT เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 QLT new shares to be traded on 16 July 2015

  15 July 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)(แก้ไข) Report on the results of the sale of securities (F53-5)(Revise)

  13 July 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) Report on the results of the sale of securities (F53-5)

  13 July 2015

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2558 Financial Statement Quarter 1-2015

  15 May 2015

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  15 May 2015

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ Publication of the 2015 Minutes of the Annual General Shareholder Meeting

  23 April 2015

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2015 Annual General Meenting of Shareholders and Dividend Payment

  10 April 2015

 • หุ้นเพิ่มทุนของ QLT เริ่มซื้อขายวันที่ 25 มีนาคม 2558 QLT new shares to be traded on 25 March 2015

  24 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข2) Report on the results of the sale of securities (F53-5) (Revise2)

  23 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข) Report on the results of the sale of securities (F53-5) (Revise)

  20 March 2015

 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) Report on the results of the sale of securities (F53-5)

  20 March 2015

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2015 AGM on website

  5 March 2015

 • แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เพิ่มเติม) Related Transaction for Financial Support to Subsidiaries (Additional)

  24 February 2015

 • แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Related Transaction for Financial Support to Subsidiaries

  23 February 2015