ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ SET Announcement

 • แจ้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย Additional objective of subsidiary company

  14 November 2016

 • แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม Notification of the cancellation of subsidiary in Vietnam

  14 November 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30-Sep-2016

  14 November 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3-2559 Financial Statement Quarter 3-2016

  14 November 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated FS (F45-3)

  14 November 2016

 • 30 ก.ย. 2559 17.01 น. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 ล่วงหน้า 30 Sep 2016 17.01 Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2017

  20 September 2016

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template) Declaration of Interim Dividend Payment (Revise Template)

  10 August 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3) (Revise)

  10 August 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 22559 Financial Statement Quarter 22016

  10 August 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2016

  10 August 2016

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2016

 • แจ้งการลาออกของผู้บริหาร Resignation of Management

  4 August 2016

 • แจ้งการลาออกของผู้บริหาร Resignation of Management

  4 July 2016

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข) Establishment of new subsidiary company (Revise)

  10 May 2016

 • แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด (แก้ไข) Informing on purchasing the ordinary share of Qualitech Myanmar Co., Ltd (Revise)

  10 May 2016

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย Establishment of new subsidiary company

  9 May 2016

 • แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด Informing on purchasing the ordinary share of Qualitech Myanmar Co., Ltd

  9 May 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (แก้ไข) Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2016 (Revise)

  9 May 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2559 Financial Statement Quarter 12016

  9 May 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending March 31, 2016

  9 May 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  9 May 2016

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ Publication of the 2016 Minutes of the Annual General Shareholder Meeting

  4 May 2016

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2016 Annual General Meenting of Shareholders and Dividend Payment

  22 April 2016

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2016 AGM on website

  16 March 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข PDF) Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment (Revise PDF)

  23 February 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข) Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment (Revise)

  23 February 2016

 • งบการเงินรายปี 2558 Financial Statement Yearly 2015

  23 February 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated FS (F45-3)

  23 February 2016

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Clarification of AGM 2016 and Dividend Payment

  23 February 2016

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2559 ล่วงหน้า Result to propose in advance for AGM 2016

  5 January 2016