ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ Set Announcement

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2017

  13 November 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2017 (Reviewed)

  13 November 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)

  13 November 2017

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) Notification of Company Holidays for the Year 2017 (Revise.02)

  2 October 2017

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2018

  26 September 2017

 • แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย Notification of the investment in subsidiaries

  10 August 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) Financial Statement Quarter 22017 (Reviewed) (Revise)

  10 August 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS F45-3 Revise

  10 August 2017

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2017

  10 August 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 22017 (Reviewed)

  10 August 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated FS (F45-3)

  10 August 2017

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ Appointment a Chairman of the Audit Committee and changing the scope of duties (Revise)

  15 May 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและ F24-1 Appointment a Chairman of the Audit Committee and 24-1

  15 May 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1-2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1-2017 (Reviewed)

  15 May 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated FS (F45-3)

  15 May 2017

 • แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดทำการประจำปี 2560 ของบริษัทฯ Revision of the Annual Holiday for 2017

  28 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและแบบ F24-1 Appointment a member of the Audit Committee and F24-1

  21 April 2017

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ Publication of the 2017 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  18 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  11 April 2017

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2017 Annual General Meeting of Shareholders and Dividend Payment

  8 April 2017

 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2017 AGM on website

  3 March 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขวันที่หน้ารายงานผู้สอบบัญชี) Financial Statement Yearly 2016 (Audited) (Revise Auditor Report)

  28 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไขครั้งที่ 2) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment and ESOP-W2 (Revise#2)

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment and ESOP-W2 (Revise)

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment (Additional)

  20 February 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2016 (Audited)

  20 February 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated FS (F45-3)

  20 February 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2016

  20 February 2017

 • 20 ก.พ. 2560 08.22 น. การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 20 Feb 2017 08.22 Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment

  20 February 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • แจ้งเลิกบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด Notificatin of the Dissolution of Subsidiary

  16 January 2017

 • 16 ม.ค. 2560 09.04 น. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1-2560 16 Jan 2017 09.04 The board of Director Meeting No. 1-2017

  16 January 2017

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 Result to propose in advance for AGM 2017

  11 January 2017