ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ Set Announcement

 • ยกเลิกการออกและเสนอขาย ESOP-W2 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข PDF) Cancellation of ESOP-W2 and Determination of the date of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2018 (Revise PDF)

  11 June 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3) (Revise)

  14 May 2018

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท Notification on the Appointment of Chairman of the Board of Director

  14 May 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2018

  14 May 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)

  14 May 2018

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2018 (Reviewed)

  14 May 2018

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ Publication of the 2018 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  25 April 2018

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Shareholders meeting resolution

  12 April 2018

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2018 AGM on website

  9 March 2018

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับบริษัท Determination of the date of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM 2018"), dividend payment and the amendment to the Articles of Association

  26 February 2018

 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2017 (Audited)

  26 February 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)

  26 February 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2017

  26 February 2018

 • แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขหัวข้อข่าว) Resolution on appointment of directors to replace those who retire by rotation for further proposal to and approval by the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (Revise headlines)

  12 February 2018

 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1.2561 Notification of the resolution of the board of Director Meeting No.1.2018

  12 February 2018

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 Result to propose in advance for AGM 2018

  11 January 2018