ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ SET Announcement

 • แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข) Notification of the cancellation of the establishment of a subsidiary (Revise)

  6 June 2023

 • แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อย Notification of the cancellation of the establishment of a subsidiary

  6 June 2023

 • แจ้งผู้บริหารลาออก Resignation of Management

  2 June 2023

 • แจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด The acquisition of ordinary shares in Qualitech Solution Energy Company Limited

  1 June 2023

 • แจ้งกรรมการลาออก Notification of Director Resignation

  22 May 2023

 • แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก Notification on Resignation of a Chairman of the Audit Committee

  17 May 2023

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2023

  15 May 2023

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed)

  15 May 2023

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท Appointed the Chairman of the Board of Director

  8 May 2023

 • แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย Establishment of new subsidiary company

  8 May 2023

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ Publication of the 2023 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  3 May 2023

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Resolution of Shareholders meeting

  20 April 2023

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2023 AGM on website

  17 March 2023

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2022

  27 February 2023

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

  27 February 2023

 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Resolution of the Board of Director Meeting No.3/2023 Omission of Dividend Payment Amendment to the Articles of Association and Convening the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

  27 February 2023

 • แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท Notification of Resolutions of the Board of Director Meeting on appointments of directors to replace directors who retire by rotation and resignation, consideration for the director remuneration and an additional objective of Company

  20 February 2023

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2566 Result to propose in advance for AGM 2023

  9 January 2023

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท Notification of the change of the authorized directors to sign to bind the Company

  8 December 2022

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย Appointed of the Directors in Sub-Committees

  14 November 2022

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2022

  14 November 2022

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)

  14 November 2022

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566 Notification of Company Holidays for the Year 2023

  11 November 2022

 • แจ้งการปรับโครงสร้างองค์กร Notification of the Reorganization of the Company

  27 October 2022

 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท Notification of Resignation of Company Director

  18 October 2022

 • แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท Notification of the resignation of the Chairman of the Board of Director, appointed the directors to replace directors who have resigned and approved for change of the authorized directors to sign to bind the Company.

  3 October 2022

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2566 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2023

  30 September 2022

 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท Notification of Resignation of Company Director

  28 September 2022

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2022

  15 August 2022

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2 l 2022 (Reviewed)

  15 August 2022

 • แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the Audit Committee (F24-1)

  3 August 2022

 • การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด (แก้ไข) The purchase of ordinary shares of Property Aim Solutions Company Limited (Revise)

  2 August 2022

 • แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท Notification of Appointment of Company Secretary

  2 August 2022

 • การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด The purchase of ordinary shares of Property Aim Solutions Company Limited

  2 August 2022

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย Appointed the Chairman of the Board of Director and Directors in Sub-Committees

  27 July 2022

 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท Notification of Resignation of Company Director and Secretary

  25 July 2022

 • แจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์การปะทุของเปลวไฟบริเวณถังเก็บวัตถุดิบ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด Notification of the progress of raw material storage accident at Map Ta Phut Tank Terminal

  17 June 2022

 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท Notification of Resignation of Company Director

  2 June 2022

 • แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the Audit Committee (F24-1)

  2 June 2022

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหาร Appointment of the Executive Officer

  24 May 2022

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2022

  17 May 2022

 • แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก Notification of the resignation of the director, and the appointment of directors to replace directors who have resigned

  17 May 2022

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed)

  17 May 2022

 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2022 (Reviewed)

  17 May 2022

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2022 Annual General Meeting of Shareholders

  7 April 2022

 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท Appointed the Board of Director

  31 March 2022

 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท Notification of Resignation of Company Director

  24 March 2022

 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม) (แก้ไข) Notification of the change in the shareholding structure of the Company major shareholders (Additional)-Revise

  21 March 2022

 • แจ้งความคืบหน้าการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Inform the progress of the sale stock in the Company major shareholders

  16 March 2022

 • ชี้แจง Trading Alert List Clarification of Trading Alert List

  15 March 2022

 • SEC News สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565 SEC News สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565

  15 March 2022

 • หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

  14 March 2022

 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Notification of the change in the shareholding structure of the Company major shareholders

  11 March 2022

 • หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

  10 March 2022

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2022 AGM on website

  7 March 2022

 • งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2021 (Audited)

  14 February 2022

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

  14 February 2022

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล Determination of date of the 2022 Annual General Meeting and dividend payment

  14 February 2022

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2021

  14 February 2022

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

  14 February 2022

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2565 Result to propose in advance for AGM 2022

  7 January 2022

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) Notification of Company’s Holidays for the Year 2022

  3 December 2021

 • แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ Managing Director to be discharged

  29 November 2021

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2021

  12 November 2021

 • เหตุการณ์การปะทุของเปลวไฟบริเวณถังเก็บวัตถุดิบ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด Raw material storage accident at Map Ta Phut Tank Terminal Company Limited

  28 October 2021

 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2/2021 (Reviewed)

  16 August 2021

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2021

  16 August 2021

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)

  16 August 2021

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2021

  13 May 2021

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed)

  13 May 2021

 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2021 (Reviewed)

  13 May 2021

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ Appointed the Chairman of Audit Committee

  13 May 2021

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท Appointed the Chairman of the Board of Director

  13 May 2021

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ Publication of the 2021 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders

  22 April 2021

 • แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย Report of progress of establishment of a subsidiary

  19 April 2021

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Shareholders meeting resolution

  9 April 2021

 • แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไขครั้งที่ 2) Establishment of new subsidiary company (Revise 2)

  17 March 2021

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) Determination of date of the 2021 Annual General Meeting and dividend payment (Revise)

  22 February 2021

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

  22 February 2021

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล Determination of date of the 2021 Annual General Meeting and dividend payment

  22 February 2021

 • แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Resolutions on appointment of directors to replace those who retire by rotation- consideration for the director remuneration and additional of the Company objective to be approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

  8 February 2021

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 Result to propose in advance for AGM 2021

  8 January 2021

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  3 December 2020

 • แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2564 Company Holiday for the year 2021

  3 December 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2020

  13 November 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)

  13 November 2020

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า Invitation to propose the agenda and nominate candidates to be elected as Directors for the 2021 Annual General Meeting of Shareholder in advance

  29 September 2020

 • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563 (แก้ไขวันจ่ายเงินปันผล) Declaration of Interim Dividend Payment (Payment Reschedule)

  19 August 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)

  13 August 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020

  13 August 2020

 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2/2020 (Reviewed)

  13 August 2020

 • มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Precautionary Measures and Guidelines for shareholders QLT 2020

  12 June 2020

 • แจ้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย Notification for financial assistance to a subsidiary

  1 June 2020

 • มติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 Report of the Resolution of the Board of Directors Meeting the Annual General Meeting of Shareholders Date for the year 2020 and the Agendas

  1 June 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) Reviewed financial performance Quarter 1 (F45)

  11 May 2020

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2020 (Reviewed)

  11 May 2020

 • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 Interim dividend payment replace to dividend payment for the year

  1 April 2020

 • แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ Postponement of Public Holidays during Songkran Festival

  27 March 2020

 • แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ (COVID-19) Guidelines for shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020 to prevent the spread of COVID-19

  11 March 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข) Audited Yearly financial performance (F45) (Revise)

  25 February 2020

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019

  25 February 2020

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) Audited Yearly financial performance (F45)

  25 February 2020

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท Notification of Appointment of Company Secretary

  24 February 2020

 • แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Resolutions on appointment of directors to replace those who retire by rotation- consideration for the director remuneration and additional of the Company objective to be approved by the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

  3 February 2020

 • กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 Company Holidays for the Year 2020

  26 November 2019

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019

  11 November 2019

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) Reviewed financial performance Quarter 3 (F45)

  11 November 2019

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2019 (Reviewed)

  11 November 2019

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2563 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2020

  26 September 2019

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2/2019 (Reviewed)

  13 August 2019

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3)

  13 August 2019

 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 1/2019 (Reviewed)

  13 May 2019

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2019

  13 May 2019

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)

  13 May 2019

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) Notification of Company Holidays for the year 2019 (Additional)

  25 April 2019

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Shareholders meeting resolution

  4 April 2019

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2019 AGM on website

  13 March 2019

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข) Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3) (Revise)

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท Determination of the date of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders- dividend payment and the amendment of the Articles of Association

  18 February 2019

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2018

  18 February 2019

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)

  18 February 2019

 • แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก Resignation of Chief Executive Officer

  11 February 2019

 • แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ Resolution on appointment of directors to replace those who retire by rotation for further proposal

  11 February 2019

 • วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 Company Holiday for the year 2019

  19 November 2018

 • แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท Resignation of the Directors, Appointment of New Director and Change of Authorized Directors

  12 November 2018

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2018 (Reviewed)

  12 November 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2018

  12 November 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)

  12 November 2018

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2562 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2019

  21 September 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข) Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2018 (Revise)

  14 August 2018

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2018

  14 August 2018

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2/2018 (Reviewed)

  14 August 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3)

  14 August 2018

 • เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ Publication of the Minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1-2018

  2 August 2018

 • ยกเลิกการออกและเสนอขาย ESOP-W2 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 Cancellation of ESOP-W2 and Determination of the date of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2018

  11 June 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3) (Revise)

  14 May 2018

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ Publication of the 2018 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  25 April 2018

 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Shareholders meeting resolution

  12 April 2018

 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ The Publishing of Invitation to 2018 AGM on website

  9 March 2018

 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับบริษัท Determination of the date of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (the AGM 2018) - dividend payment and the amendment to the Articles of Association

  26 February 2018

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)

  26 February 2018

 • แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขหัวข้อข่าว) Resolution on appointment of directors to replace those who retire by rotation for further proposal to and approval by the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (Revise headlines)

  12 February 2018

 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 Notification of the resolution of the board of Director Meeting No.1/2018

  12 February 2018

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 Company Holiday for the year 2018

  20 November 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2017 (Reviewed)

  13 November 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)

  13 November 2017

 • แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) Notification of Company Holidays for the Year 2017 (Revise.02)

  2 October 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) Financial Statement Quarter 2/2017 (Reviewed) (Revise)

  10 August 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3) (Revise)

  10 August 2017

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Declaration of Interim Dividend Payment

  10 August 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2017

  10 August 2017

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 2/2017 (Reviewed)

  10 August 2017

 • แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไขครั้งที่ 2) Appointment a Chairman of the Audit Committee and changing the scope of duties (Revise 2)

  15 May 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)

  15 May 2017

 • เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ Publication of the 2017 Minutes of the Annual General Shareholders Meeting

  18 April 2017

 • แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ Appointment of the Executive

  11 April 2017

 • แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล Report on Resolutions of 2017 Annual General Meeting of Shareholders and Dividend Payment

  7 April 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขวันที่หน้ารายงานผู้สอบบัญชี) Financial Statement Yearly 2016 (Audited) (Revise Auditor Report)

  28 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผล l การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข) Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment and ESOP-W2 (Revise)

  20 February 2017

 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2016 (Audited)

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment

  20 February 2017

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)

  20 February 2017

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2016

  20 February 2017

 • การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Clarification of AGM 2017 and Dividend Payment

  16 January 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) The issuance and offering of warrant (Revise)

  16 January 2017

 • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 Result to propose in advance for AGM 2017

  11 January 2017

 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559

  27 December 2016

 • แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2560 Notification of company holidays for the year 2017

  16 November 2016

 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)

  14 November 2016

 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ ประจำปี 2560 ล่วงหน้า Invitation to shareholders to propose in advance for AGM 2017

  30 September 2016

 • งบการเงินไตรมาสที่ 2-2559 Financial Statement Quarter 2/2016

  10 August 2016

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2016

  10 August 2016

 • แจ้งการลาออกของผู้บริหาร Resignation of Management

  4 August 2016