ภาชนะความดัน Pressure Vessel

เราให้บริการงานทดสอบและตรวจสอบภาชนะความดันทั้งในขบวนการผลิตและขณะใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นไปตามกฏหมาย

ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วย

We provide the inspection and testing services during fabrication/construction and in-service as required and specified to affirm safety on pressure vessels operation and comply with regulations.

The scope of work includes;