Metallography Analysis Metallography Analysis

3.       การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา

การวิเคราะห์โครงสร้าง คือ การศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุโลหะ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการทดสอบคุณภาพ ซึ่งต้องมีขั้นตอนการเตรียมวัสดุก่อนทดสอบมากมาย

3.1     การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค และการลอกลายโครงสร้างจุลภาค

3.2     การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค

 

Metallography Analysis

Metallography is defined as the study of components and physical structure of metals,which is great support in testing the quality of your metals.Sample are prepared by various methods to examine the indications or structure contained within.

1. Microstructure analysis & Replica

2. Macrostructure analysis