การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส (PAUT) Phased Array Ultrasonic Test (PAUT)

1) หลักการเบื้องต้น

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟสเป็นการทดสอบขั้นสูงของการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยใช้หลักการเดียวกันในการส่งผ่านคลื่นเสียงเข้าไปในวัสดุด้วยหัวโพรบ (Probe) ที่ประกอบไปด้วยผลึกขนาดเล็กๆ หลายผลึก ซึ่งแต่ละผลึกสามารถส่งคลื่นเสียงในลักษณะพัลส์ (Pulse) เป็นจังหวะได้อย่างอิสระจากกันและกัน ทำให้ได้ข้อมูลลำคลื่นเสียงที่หลากหลาย เพื่อนำมาประกอบกันในการสร้างภาพในลักษณะภาพตัดขวางของชิ้นทดสอบ

2) การประยุกต์ใช้งาน

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟสใช้ในการตรวจหาความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานทดสอบ เช่น รอยแตกร้าว หรือรอยบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวัสดุ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาความหนาที่หายไปของวัสดุอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน การกัดเซาะ และการเสียดสีได้

ข้อดีของการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส

- สามารถตรวจสอบวัสดุที่มีรูปร่างลักษณะซับซ้อนได้ดี

- มีความไวในการตรวจหาความไม่ต่อเนื่องแบบระนาบ (Planar) ที่วางตัวในทิศทางต่างๆ

- มีความแม่นยำสูงในการหาความลึกและขนาดของความไม่ต่อเนื่องในวัสดุ

- มีความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายจากการทดสอบ

- การสแกนของหัวโพรบ (Probe) ทำได้อย่างรวดเร็วทำให้ลดเวลาของการตรวจสอบโดยรวมลง

- สามารถเก็บข้อมูลเป็นแผนภาพของการกัดกร่อน (Corrosion Mapping)  เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบอัตราการเกิดการกัดกร่อนภายในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำแผนตรวจติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การแสดงผลการทดสอบในรูปแบบการมองจากด้านบน (C-scan) ช่วยทำให้การตีความและการประเมินผลความเสียหายจากการกัดกร่อนและการกัดเซาะทำได้ง่ายขึ้น

Phase Array Ultrasonic Test is an advanced method of Ultrasonic testing. It applied same technique as Ultrasonic Test by transmitting energy into material via probe which consists of many small ultrasonic transducers, each of which can be pulsed independently and the data from multiple beams are put together to make a visual image showing a slice through the object.

Application:
Phase Array method is used to detect discontinuities such as cracks or flaws and thereby determine component quality. It can also be used for detecting wall thickness reductions due to corrosion, erosion and abrasion.

Benefit:
- Can greatly simplify the inspection of components with complex geometry
Sensitive to planar discontinuity at various orientation
Very accurate to measure depth and through-wall extent
Safety , Non hazardous
Fast sector scanning enables a reduction in inspection time overall
Corrosion Mapping produces a permanent record of corrosion measurements. It useful comparisons corrosion rate under in-service condition and also a corrosion monitoring program can be optimized.
C-Scan plan view display allows easy interpretation and evaluation of present
corrosion or erosion damage