Tube Inspection Tube Inspection

Internal rotating inspection system (IRIS)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) ด้วยวิธี IRIS นั่นคือ วิธีการโดยทั่วไปที่จะสามารถตรวจสอบความหนาของผนังTube โดยใช้หลักการของคลื่นอัลตราโซนิกในการสะท้อนของคลื่นเสียงกลับ (ultrasonic immersion pulse-echo) ร่วมกับวิธี IRIS

การตรวจสอบ (Tube Inspection) ด้วยวิธีนี้โดยส่วนใหญ่จะนำมาประยุกต์สำหรับปริมาณและการประเมินการผุกร่อนเป็นหลุมเป็นรอยของผนังTube ทั้งภายในและภายนอกตามคำแนะนำและวัตถุประสงค์ของวิธีนี้ความหนาของ Tube ที่น้อยที่สุดที่สามารถอ่านได้ คือ 0.5 มิลลิเมตร ทำให้วิธีนี้ไม่เหมาะกับการตรวจสอบหารอยแตก

Eddy Current - (ET)

กระแสไหลวน (Eddy Current) เป็นเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ผิวของตัวนำไฟฟ้า เกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กที่มีความถี่สูง กระแสไหลวนจะมีความหนาแน่นของกระแสสูงสุดที่บริเวณผิวของชิ้นงาน และความหนาแน่นของกระแสจะต่ำลงตามความลึกที่เพิ่มขึ้น

Remote Field - (RFT)

 • เทคนิค RFET แตกต่างจากเทคนิคการตรวจสอบแบบ Eddy-current เนื่องจากการตรวจสอบประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ ช่องว่างระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับมักจะมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสองเท่า
 • ในการกำหนดค่านี้ สนามของกระแสไหลวน ที่ผลิตโดยเครื่องส่งสัญญาณสามารถเข้าถึงตัวรับสัญญาณโดยใช้เส้นทางที่แตกต่างกันสองเส้นทางคือทางตรงและทางอ้อม ในทิศทางตรงสนามจะลดทอนลงอย่างรวดเร็วในทิศทางตามแกนเนื่องจากกระแสวนหมุนวนที่เกิดในหลอด
 • อย่างไรก็ตามสนามของกระแสไหลวน มีความแตกต่างกันในทางอ้อม ประการแรกมันกระจายทั่วผนังหลอดและผ่านการลดทอนเพราะการเปลี่ยนเฟสระหว่างทางที่มันผ่านไป
 • เมื่ออยู่ด้านนอกสนามของกระแสไหลวน จะไหลไปตามท่อแล้วค่อยกระจายเข้าไปในท่อซึ่งจะมีการลดทอนและการเปลี่ยนเฟสอีกครั้ง 
 • เนื่องจากเกิดการลดทอนมากกว่าเส้นทางโดยตรง บริเวณที่กระแสไหลวนตกค้างจะถูกตรวจพบในบริเวณของระยะห่าง จากเครื่องส่งสัญญาณและ มาจากเส้นทางอ้อมของสนามของกระแสไหลวน
 • ระยะทางที่เกิดความแตกต่างและแสดงขึ้นมานี้เป็นจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล อยู่ที่ประมาณสองเท่าของเส้นรอบวงด้านนอกของหลอดเมื่อเครื่องรับสัญญาณอยู่ในเขต สนามของกระแสไหลวน จะรับสัญญาณที่ผ่านผนังหลอดสองครั้ง
 • สัญญาณนี้เป็นตัวแทนของความไม่ต่อเนื่องที่มีอยู่ในทั้งสองส่วนของท่อที่วิ่งผ่านโดยสนามของกระแสไหลวน และช่วยให้การตรวจสอบผนังท่อเสร็จสมบูรณ์ สิ่งบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียความหนาของท่อ (การกัดเซาะ,  การกัดกร่อน และ หลุม) จะลดการเปลี่ยนเฟสและการลดทอนสนามของกระแสไหลวน  รูปแบบเหล่านี้สามารถใช้เพื่อกำหนดปริมาณและความลึกของสิ่งบกพร่องโดยใช้ Phase และ Amplitude Analysis
NFT
 • เทคนิค Near Field เป็นเทคโนโลยีใหม่และได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการตรวจสอบท่อระบายความร้อนพัดลมครีบเหล็กคาร์บอนโดยการหาการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก
 • เทคโนโลยี Tube Inspection นี้อาศัยการออกแบบหัวโพรบโดยอาศัยกระแสแบบลัดวงจรของไดรฟ์เวอร์ วิธีการนี้ จำกัด อยู่ที่วัสดุแบบสร้างแม่เหล็กได้
 • พื้นฐานของหัวโพรบทำด้วยขดลวดตัวเดียวและ ขดลวดรับสามตัวขดลวดขับทำงานในช่วงความถี่เดียวกับการทดสอบ RFT probe
 • ขดลวดตัวรับจะถูกวางอยู่ใกล้กับตัวขับ ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและกระแสไหลวนอยู่ที่บริเวณ ID ของท่อขดลวด 2 ขดเป็นรูปแบบของสัญญาณที่แตกต่างกัน และอีกหนึ่งขดลวดจะเป็นสัญญาณ Absolute
 • ความกว้างของสัญญาณ Absolute และสัญญาณที่แตกต่างกันเป็นสัดส่วนกับความลึกและขนาดของข้อบกพร่อง
 • คุณภาพการตรวจสอบเกี่ยวโยงกับการสอบเทียบโดยใช้ตัวอย่างท่อที่คล้ายคลึงกับท่อที่ต้องการตรวจสอบ 
 • ซึ่งวิธีการนี้ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยเปรียบเทียบ / พื้นฐานการหาปริมาณสิ่งบกพร่องของท่อที่กำลังทดสอบ
 
 

Internal rotating inspection system (IRIS) 

The purpose of IRIS method is to provide a generic approach for determination of tube wall thickness, using ultrasonic immersion pulse-echo principles in conjunction with the internal rotating inspection system (IRIS).
The inspection is largely applied for the quantification and assessment of internal and/or external tube wall corrosion, pitting, scarring and fretting etc. As a guide and for the purpose of this method, the minimum readable wall thickness is approximately 0.5mm. It is noted that the method is not suitable for the detection of cracking.
The extent and scope of the inspection will be that as defined as per the plant owner’s applicable work scopes. Where no defined work scope is available, the extent and scope of the inspection will be as agreed between the plant owner and the inspection provider.
 
 
Eddy Current (ET)
The purpose of Eddy Current (ET) is to provide a generic approach for the ETinspection of in-service for Non-Ferrous Heat Exchanger tubes using Bobbin Coil configurations and the PostAnalysis Model. 
 
Remote Field (RFT)
 • The RFET technique differs from conventional eddy-current inspection techniques, as its probe comprises of a transmitter and receiver coils. The space between the transmitter and receivers is usually more than twice the outer diameter of the tube. 
 • In this configuration, the field produced by the transmitter can reach the receiver using two distinct paths namely the direct and indirect path. In the direct path, the field is rapidly attenuated in the axial direction due to  circumferential eddy currents induced in the tube.
 • However the field has difference in the indirect path. Firstly, it diffuses across the tube wall and undergoes attenuation and phase shift during its passage. 
 • Once on the outside, the field flows along the tube and then re-diffuses into the tube, undergoing another attenuation and phase shift. 
 • Since attenuation is greater than the direct path,the residual field detected at a certain critical distance from the transmitter originates from the indirect component of the field. 
 • This critical distance marks the beginning of the remote field area located approximately at twice the distance of the Outer Diameter of the tube. When the receivers are placed in the Remote Field zone, they sense a signal that has gone through the tube wall twice. 
 • This signal is representative of the discontinuities present in both portions of the tube penetrated by the field and enables complete inspection of the tube wall. Defects corresponding to loss of matter (erosion, corrosion, pits) will reduce the phase shift and field attenuation. These variations can be used to determine the volume and depth of a defect using Phase and Amplitude Analysis.
NFT
 • The Near Field Technique is relatively a new technology and has been developed as an alternative to Magnetic Flux Leakage for the inspection of carbon steel fin fan cooler tubes.
 • The technology relies on a simple driver pickup eddy current probe design. The method is limited to ferromagnetic materials.
 • The basic probe is made with one driver coil and threereceiver coils.The driver coil operate within the same frequency range as a remote field testing (RFT) probe. 
 • The receiver coils are placed relatively close to the driver, in a region where the direct magnetic field and eddy current s are restricted to the tube ID. Two coils form the differential signal and one coil the absolute signal. 
 • The amplitude of the absolute anddifferential signal is proportional to the defect depth and size.
 • Inspection involves calibration of the system on a tube sample similar to the one being inspected.
 • This helps in obtaining the necessary information that serves as a comparator /baseline for quantifying flaws on the actual tubes being inspected