ความแข็งแรงของอุปกรณ์ และงานตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection service) Asset Integrity & Plant Inspection

 

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องมีระบบการจัดการความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง และการใช้งาน เช่น การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การดัดแปลง และการประเมินความสมบูรณ์ตลอดอายุการใช้งาน    การจัดการด้านความสมบูรณ์แข็งแรง (Integrity Management) จะช่วยให้สามารถทำการตรวจสอบ และการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาการหยุดทำงานของโรงงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
 
จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์คือ การจัดเตรียมกรอบสำหรับสิ่งต่อไปนี้:
 • การปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท มาตรฐานสากล และข้อกำหนดของกฎหมาย
 • ให้มั่นใจว่าการประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์โดยใช้เทคนิคการประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม
 • มีประสิทธิภาพในการบริหารความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงาน
 • การได้รับใบอนุญาตการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
 • การได้ประสิทธิภาพของการทำงาน และใช้ทรัพยากร ได้อย่างดีที่สุด ในขณะที่ยังรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์
 • ได้ความมั่นใจว่าอุปกรณ์มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

 

 

To ensure the safe operation and reliability of process equipment and compliance with the Safety standards and regulations, owners of equipment must have effective systems for managing the integrity of their equipment throughout its full life cycle; from when it is designed, constructed and installed, and throughout its service life (i.e., operation, maintenance, repairs, alterations, integrity assessments, etc.).    An effective Integrity Management will also enable inspection (integrity assessment) and other resources to be optimized, reduce plant downtime, and ensure that there is appropriate control of all assets. 
 
The aim of the asset integrity management process is to provide a framework for the following:
 • Compliance with company standards, international standards, and regulatory requirements 
 • Assurance of technical integrity by the application of risk based or risk informed engineering principles and techniques 
 • Delivery of the required safety, environmental and operational performance 
 • Retention of the License to Operate 
 • Optimization of the activities and the resources required to operate the facilities whilst maintaining system integrity 
 • Assurance of the facilities’ fitness for purpose

Qualitech Public Company Limited provides the following services: