การตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Based Inspection - RBI) Risk Based Inspection (RBI)

      การคำนวณถึงความเสี่ยงในการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based Inspection - API RBI) เป็นวิธีการที่มีความเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นและผลลัพธ์ที่ตามมาของความล้มเหลว

      ดังนั้นจึงขอแนะนำให้มีการตรวจสอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสียหายของแต่ละชิ้นส่วนได้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้การตรวจสอบนั้นไม่อาจลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การตรวจสอบนั้นสามารถลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนประกอบ ทำให้สามารถเตรียมแผนรับมือและจัดการได้

       The calculation of risk in the Risk-Based Inspection (API RBI) methodology involves the determination of aprobability of failure combined with the consequence of failure. Failure in API RBI is defined as a loss ofcontainment from the pressure boundary resulting in leakage to the atmosphere or rupture of a pressurizedcomponent. As damage accumulates in a pressurized component during in-service operation the riskincreases. At some point, a risk tolerance or risk target is exceeded and an inspection is recommended forsufficient effectiveness to better quantify the damage state of the components. The inspection action itself does not reduce the risk; however, it does reduce uncertainty thereby allowing better quantification of the damagepresent in the components.