การจัดทำแผนการตรวจสอบ (Inspection and Test Plan - ITP) Inspection and Test Plan

แผนการตรวจสอบและทดสอบคือการบ่งบอกปริมาณขั้นตอนในการทำงานเพื่อสร้างโปรแกรมการตรวจสอบจากพื้นฐานความเสี่ยง ของสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ รวมถึง ถังแรงดัน , ระบบท่อ , ถัง , อุปกรณ์ปล่อยแรงดัน (pressure relief devices) และอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger tube bundles)แผนการตรวจสอบและทดสอบทำขึ้นมาจาก โปรแกรมการตรวจสอบตามความเสี่ยง(RBI)สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ในโรงกลั่น โรงงานเคมี และปิโตรเคมี

       The inspection and test plan provides quantitative procedures to establish an inspection program using riskbased method for pressurized fixed equipment including pressure vessel, piping, tankage, pressure reliefdevices and heat exchanger tube bundles. The inspection and test plan provides guidance on developing a risk-basedinspection program for fixed equipment in the refining, petrochemical and chemical process plants.