การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค Macrostructure Analysis

  

การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคจะใช้ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างคล้ายคลึงกันกับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค แต่จะมุ่งความสนใจไปที่รอยเชื่อมและความบกพร่องในเนื้อเชื่อมมากกว่าโครงสร้างของโลหะ

 

  

Macro-Examinations are also performed on a polished and etched cross-section of a welded material.
During the examination, a number of features can be determined including weld run sequence, any defects on welded sample.