การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค และการลอกลายโครงสร้างจุลภาค Microstructure Analysis / Replica

การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

    

                     Normal steel                                  Steel with high temperature defects

มักใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อประเมินคุณสมบัติของวัสดุและชิ้นงาน ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคได้หลากหลาย เช่น ขนาดของเกรน ปริมาณเฟอร์ไรต์ และรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมรายละเอียดและรูปถ่าย

การลอกลายโครงสร้างจุลภาค Replica 

   

ห้องปฏิบัติการสามารถทำการลอกลายโครงสร้างจุลภาคนอกห้องปฏิบัติการโดยอาศัยผู้ชำนาญการ
เรียกวิธีการลอกลายนี้ว่า Replica ซึ่งมีขั้นตอนคล้ายกับการเตรียมตัวอย่างภายในห้องปฏิบัติการ และเพิ่มขั้นตอนการลอกลาย เพื่อเก็บลายโครงสร้างจุลภาคไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป

Microstructure Analysis

    

                     Normal steel                                  Steel with high temperature defects

Microstructural analysis is used widely throughout industry to evaluate products and materials properties. We can perform a wide array of examinations, detailed engineering report will identify the material’s microstructure accompanied with high resolution digital photographs.

Replica 

   

Our experts can conduct an on-site, microstructure analysis by means of the replica testing technique. Although replica testing first requires sample preparation and the etching of the examined surface, this testing method is nearly non-destructive since the sampling is only superficial.
Then our experts proceeds to an optical microscope observation afterward.