การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี Chemical Composition Analysis

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

ห้องปฏิบัติการสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้ทั้งชนิดและปริมาณของแต่ละธาตุ โดยการใช้ Optical Emission Spectrometer (OES) ที่ทันสมัย และเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล

2.1  การทดสอบด้วย Optical Emission Spectrometer (OES)

ห้องปฏิบัติการสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มวัสดุ เช่น กลุ่มโลหะ ทองแดง ไทเทเนียม อลูมิเนียม นิเกิล และเหล็ก และสามารถวิเคราะห์ธาตุที่ใช้งานได้อย่างครอบคลุม

2.2 บริการทดสอบ Optical Emission Spectrometer (OES) นอกสถานที่

ห้องปฏิบัติการสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีนอกสถานที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้การขนย้ายเครื่องทดสอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น จึงทำให้สามารถเข้าไปทดสอบชิ้นงานที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

               

<<<<< คลิกเพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนนี้

2. Chemical Composition Analysis

We can fulfill not only quantitative, but also qualitative chemical composition analysis using qualified techniques, Optical Emission Spectrometry, which is state of the art equipment.

2.1. Optical Emission Spectrometer (OES)

Our laboratory have chemical composition analysis. With a broad range of material specification, our chemical composition analysis will take care of identify the contents and composition of various materials.Our metallurgist will collect this information and analyze the chemical composition of each element.

2.2. On-site service Optical Emission Spectrometer (OES)

We provide chemical analysis services wherever our customers are. With portability of our mobile spectrometer equipment, this allows us to convenient access to component that can’t be remove.

                 

<<<<< Click to go back