การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (UT) Ultrasonic Test (UT)

     วิธีการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหลีกเลี่ยงกัมมันตรังสีและสามารถตรวจหารอยความไม่ต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ควอลลีเทคมีการให้บริการการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง ใช้หลักการนำคลื่นเสียงความถี่สูงนี้ไปสะท้อนกับรอยความไม่ต่อเนื่องในวัสดุ ซึ่งเป็นหัวตรวจสอบ ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณทางกล หรือเปลี่ยนจากสัญญาณทางกลเป็นสัญญาณไฟฟ้า

     การใช้งาน

     การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อหารอยความไม่ต่อเนื่องที่อยู่ภายในและยังสามารถใช้วิธีการนี้ตรวจวัดความหนาของวัสดุ ซึ่งเป็นวิธีการประเมินความเสียหายของวัสดุ ที่เกิดจากการกัดกร่อนแบบเซาะลึก ด้วยผู้ปฏิบัติงานของควอลลีเทคที่ได้รับการอบรมและมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบ เราสามารถประเมินความบกพร่องที่พบ โดยใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

     ข้อดี

อุปกรณ์ในการทดสอบมีความไวต่อการทดสอบมาก
- ไวต่อความไม่ต่อเนื่องแบบระนาบที่วางตัวในทิศทางต่าง ๆ
- มีความแม่นยำในการวัดความลึกและขอบเขต
- ประหยัดเวลาในการทดสอบ
- มีความปลอดภัย
- ต้องการการเข้าถึงชิ้นงานทดสอบเพียงด้านเดียวก็เพียงพอ

 

     As an alternative to avoid radiation and to determine exact discontinuities, we, Qualitech, serve customers with Ultrasonic Test. It is performed by transmitting energy into material via probe and measures the time of sound pulse takes to return to the probe. If a discontinuity present, the sound pulse reflects back to the probe in the time other than that appropriate to good condition material.

     Application

     Ultrasonic Test is used to locate internal discontinuities and also be used to measure the thickness of materials, a common method of evaluating metal losses due to corrosion or erosion. With our high level of operator training and competence, we can precisely determine defects and applying suitable testing procedure for the best result.

 

     Benefit

UT equipment has extreme sensitivity
- Sensitive to planar discontinuity at various orientation
- Very accurate to measure depth and through-wall extent
- Economical in terms of high-speed, large or small scale testing of material.
- Safety
- Require access only one side