กรมโรงงานอุตสาหกรรม Department of Industrial Work (DIW)

การให้การรับรองหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับรองหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน โดยเริ่มตั้งแต่

  • การขึ้นทะเบียนหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  • จัดหาผู้อำนวยการใช้หม้อน้ำ
  • การทดสอบและตรวจสอบประจำปีของหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  • การฝึกอบรม
  • การขยายเวลาการตรวจสอบหม้อน้ำ
  • การวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

การให้การรับรองแท็งก์ขนส่งตามข้อกำหนดของ ADR

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการงานรับรองแท็งก์ขนส่ง ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนแท็งก์ขนส่ง, การทดสอบและตรวจสอบแท็งก์ขนส่งตามวาระ 3 ปี และ 6 ปี, การทดสอบและตรวจสอบแท็งก์ขนส่งภายหลังจเกิดอุบัติเหตุ

Boiler and Hot oil certification

We provide service starting from Construction, Registration, วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ, In-Service Inspection etc.

 

Chemical Transportation tank

Qualitech Public Company Limited provide service regards Transportation tank, ADR certification include new registration, 3 years periodic inspection, 6 years periodic inspection.