งานตรวจสอบและรับรอง Inspection & Certification

เป็นกระบวนการที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมประกอบกับผลการทดสอบอื่น รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่อง และประมวลผลพร้อมกับการออกรายงาน
เพื่อรับรองคุณภาพอุปกรณ์ เครื่องจักร ภายหลังการผลิตหรือรับรองสภาพการใช้งานว่ามีสภาพเหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือ
ข้อกำหนดของกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบและรับรองดังต่อไปนี้
 
1. ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) 
    รวมถึง Sphere Inspection

 

2. ถังติดตรึง (Transportation Tank)                     
 

3. ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank)                      4. หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water
    Tube Boiler)         
 
การรับรองตามระเบียบของรัฐบาล
Inspection and Certification services are processes of using engineering know-how in combination with results of various tests, including non-destructive test, on the products to analyses and issue report to certify the quality of the equipment or certifying that the working conditions of the equipment are suitable for safe usages in accordance with standards or legal requirements.The company is offering Inspection and Certification services to the followings:
 
1. Pressure Vessel 2. Transportation Tank, LPG Tank                                    
3. Aboveground Storage Tank 4. Fire Tube Boiler
 
 
Certification in accordance with government regulations
 
  1. Department of Energy Business (DOEB)
  2. Department of Industrial Work (DIW)