การตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Based Inspection - RBI) Risk Based Inspection (RBI)

การคำนวณความเสี่ยงสำหรับการตรวจสอบตามความเสี่ยงขึ้นกับการกำหนดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายร่วมกับผลกระทบเมื่อเกิดความเสียหาย ความเสียหายของอุปกรณ์รักษาความดันหมายถึง การสูญเสียการกักเก็บความดันซึ่งส่งผลให้มีการรั่วไหลสู่บรรยากาศ หรือการแตกออกของส่วนประกอบของอุปกรณ์รักษาความดัน   ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อมีการสะสมของความเสียหายของส่วนประกอบที่รับความดันในระหว่างการใช้งาน   เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความเสี่ยงก็จะเกินกว่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ผู้ประเมินจะให้คำแนะนำในทำการตรวจสอบและแก้ไขส่วนที่มีความเสียหายเพื่อลดความเสี่ยงลง   การดำเนินการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยในการลดความเสี่ยง แต่จะลดความไม่แน่นอนและทำให้สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และวางแผนในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายนั้นได้ทันท่วงที

The calculation of risk in the Risk-Based Inspection methodology involves the determination of the likelihood of failure combined with the consequence of failure.  Failure in pressurized containment is defined as a loss of containment from the pressure boundary resulting in leakage to the atmosphere or rupture of a pressurized component. As damage accumulates in a pressurized component during in-service operation the risk increases. At some point, a risk tolerance or risk target is exceeded and an inspection is recommended for sufficient effectiveness to better quantify the damage state of the components. The inspection action itself does not reduce the risk; however, it does reduce uncertainty thereby allowing better quantification of the damage present in the components.