การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน (Conventional NDT Inspection) Conventional Non-Destructive Test

การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (RT)

การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก (MT)

การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม (PT)

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (UT)

การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี (PMI)

การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)

การทดสอบหาค่าเฟอไรท์ (Ferrite Test)

การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holiday Detector/Pin Hole Test) 

1. Radiographic Test (RT)

2. Magnetic Particle Test (MT)

3. Dye Penetrant Test (PT)

4. Ultrasonic Test (UT)

5. Positive Material Identification (PMI)

6. Hardness Test

7. Ferrite Test

8. High Voltage Holiday Test