การตรวจสอบระบบท่อ (Piping Inspection) Piping Inspection

ระบบท่อที่หยุดไม่ใช้งานและใช้งานอยู่นั้นต้องได้รับการตรวจสอบในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อทำให้ทราบข้อมูลและสภาพของท่อ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิด จุดประสงค์ของการตรวจสอบคือ เพื่อยืนยันถึงความสมบูรณ์เชิงกลในการทำงานของท่อ 

          Both out-of-service and in-serviceinspection of piping systems are inspected at appropriate intervals to provide information on the conditions of the piping and avoid unexpected failures. The objective of such inspection is to confirm the mechanical integrity of the piping.