ผู้ผลิตและนำเข้าโลหะ Metal Manufacturer / Importer Industry

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ผู้ผลิตและนำเข้า และผู้ใช้โลหะ โดยการทดสอบเพื่อหาชนิดของโลหะให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า และกฏเกณท์ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

1.       การทดสอบเชิงกล (Mechanical Testing)

2.       การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Chemical composition analysis)

3.       การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา (Metallography analysis)

4.        การทดสอบการกัดกร่อน

5.        วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายและแนวทางแก้ไข

      

We help Metal manufacturer/ Importer and their customers to identify products specification by TIS Standard and customers requirement.


There are 3 main-unit of our laboratory service:

1.        Mechanical Testing

2.        Chemical Composition Analysis

3.        Metallography Analysis

4.        Corrosion Test

5.        Failure Analysis