การตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีแรงดันสูง (Pressure Vessel Inspection) Pressure Vessel Inspection

อุปกรณ์ที่มีแรงดันสูง ทั้งที่หยุดไม่ใช้งานหรือใช้งานอยู่นั้นต้องได้รับการตรวจสอบในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีหลายประเภท เช่น columns, vessels and reactors โดยสามารถแบ่งแยกประเภทได้ตามการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามความซับซ้อนของโครงสร้าง สภาพของการทำงาน และการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ขึ้นต้องการๆตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยความถี่จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขการใช้งาน  ความสำคัญ และความพร้อม

       Both of the in-service and out-of-service inspection ofvarious types of pressure vessels such as columns, vessels and reactors. These can vary greatly indesign, fabrication complexity, working conditions and accessibility. However, all of them are subject toperiodic inspection, at frequencies given by service conditions, operational criticality andavailability.