การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา Metallography Analysis

3. การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา

การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะ คือ การศึกษาองค์ประกอบและลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของวัสดุโลหะ ซึ่งใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์คุณภาพของชิ้นงาน

          

3.1 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค และการลอกลายโครงสร้างจุลภาค

      การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค


                   Normal steel                    Steel with high temperature defects


มักใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อประเมินคุณสมบัติของวัสดุและชิ้นงาน ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคได้หลากหลาย เช่น ขนาดของเกรน ปริมาณเฟอร์ไรต์ และรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมรายละเอียดและรูปถ่าย
 

      การลอกลายโครงสร้างจุลภาค Replica


ห้องปฏิบัติการสามารถทำการลอกลายโครงสร้างจุลภาคนอกห้องปฏิบัติการโดยอาศัยผู้ชำนาญการ..เรียกวิธีการลอกลายนี้ว่า Replica โดยวิธีการนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องตัดทำลายชิ้นงาน ซึ่งมีขั้นตอนคล้ายกับการเตรียมตัวอย่างภายในห้องปฏิบัติการ และเพิ่มขั้นตอนการลอกลาย เพื่อเก็บลายโครงสร้างจุลภาคไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป

3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค

การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคจะใช้ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างคล้ายคลึงกันกับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค..แต่จะมุ่งความสนใจไปที่รอยเชื่อมและความบกพร่องในเนื้อเชื่อมมากกว่าโครงสร้างของโลหะ

 

<<<<< คลิกเพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนนี้

3.Metallography Analysis

Metallography is defined as the study of components and physical structure of metals, which is great support in testing the quality of your metals. Sample are prepared by various methods to examine the indications or structure contained within.

          

      3.1 Microstructure analysis & Replica

      Microstructure analysis

                   Normal steel                    Steel with high temperature defects

It is often used in a wide range of industries to assess the properties of materials and workpieces. The laboratory can examine a wide range of microstructures, such as grain size, ferrite content, and so on. and analysis report with details and photos

     Replica

The laboratory can microstructure tracing outside the laboratory with the help of specialists. The method is Replica. By this method, there is no need to cut and destroy the workpiece. The procedure is similar to the preparation of samples in the laboratory and add a microstructure tracing process to store the microstructures for further analysis.

 

      3.2 Macrostructure analysis

Macrostructure analysis uses a similar sample preparation procedure as microstructure analysis, but focuses on weld joints and weld defects rather than the metal structure.

 

<<<<< Click to go back