ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา Metallurgical Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา ของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และให้บริการทดสอบวัสดุโลหะ ในหลาย ๆ ขอบข่าย

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทการทดสอบ คือ

1.       การทดสอบเชิงกล

2.       การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

3.       การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา

4.        Corrosion Test

5.        Failure Analysis

      

We help Metal manufacturer/ Importer and their customers to identify products specification by TIS Standard and customers requirement.


There are 5 Main Services:

1.        Mechanical Testing

2.        Chemical Composition Analysis

3.        Metallography Analysis

4.        Corrosion Test

5.        Failure Analysis