หม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน Boiler & Heater Inspection

การตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในระหว่างขบวนการผลิตและในระหว่างการใช้งานประจำปีเพื่อความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นไปข้อกำหนดของกฏหมาย

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยรังรองในการตรวจสอบหม้อน้ำที่นำเข้า และตรวจสอบหม้อน้ำในขบวนการผลิต และขณะใช้งานตามวาระตามกฏหมายและมาตรฐานสากลกำหนด

ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย

Inspection and testing are required during construction and in-service annually for operation safety and mandatory to comply with applicable codes or regulations.
Qualitech Public Company Limited is the Division of the Industrial Work registered as Certification Unit for inspection of imported Boiler and boiler inspection during construction, and in-service periodic inspection.
 
The scope of work includes;