ระบบท่อ Piping System

ระบบท่อซึ่งรวมถึงวาล์วและข้อต่อต่างๆอาจเกิดการกัดกร่อนจากภายในจากสารเคมี หรือภายนอกจากสภาพแวดล้อมเช่น การกัดกร่อนใต้ฉนวน หรือใต้ที่ยืดท่อ เป็นต้น   ความเสียหายของท่ออาจทำให้เกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงได้   จึงควรป้องกันโดยการหาสาเหตุของความเสียหายโดยใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและเทคนิคที่ถูกต้องในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ทั้งการตรวจสอบระหว่างใช้งาน และระหว่างหยุดใช้งานในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของท่อแล้วนำมากำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้มั่นใจในความแข็งแรงสมบูรณ์ของท่อ

เทคนิคในกระตรวจสอบประกอบด้วย

Piping systems that also include valves and connections are often causes of concern as they are subject to internal corrosive chemical fluid and external environment such as CUI, CPS, etc.   Failure of these components can result in various serious consequences.  Correct Solution is to identify and eliminate the cause of failure.  With the high experienced inspectors and right inspection technique, these situations can be avoided expensive consequence costs.

Both out-of-service and in-service inspection of piping systems are inspected at appropriate intervals to provide information on the conditions of the piping and avoid unexpected failures. The objective of such inspection is to confirm the mechanical integrity of the piping.

The scope of work includes;
Visual Inspection
Radiographic Test (CRT or DRT)