ประเภทงบ สอบทาน, งวด ไตรมาสที่ 2, สิ้นสุด 30 มิ.ย. 54 Type: Reviewed, Period: Q2, As of 30-Jun-11