การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนแบบเรียงตัว (ECA)

   

Eddy current array (ECA) เป็นการทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนแบบเรียงตัว เป็นเทคโนโลยีการทดสอบแบบไม่ทำลาย เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนโลหะ วิธีการทดสอบสามารถทำได้รวดเร็ว ใช้ในการระบุพื้นผิว ทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่อง ในแผ่นโลหะและท่อ พื้นผิวในวัสดุนําไฟฟ้า ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยํา การทดสอบ ECA จะใช้ส่วนมากในการผลิตพลังงานอุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี เพื่อระบุข้อบกพร่องของพื้นผิวในวัสดุที่เป็น copper, brass, titanium, aluminum, carbon steel, stainless และ Inconel.

การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนแบบเรียงตัว (ECA)

เป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย สำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนโลหะ กระแสเอ็ดดี้เป็นสนามแม่เหล็กกระแสสลับที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อกระแสสลับถูกส่งผ่านขดลวดหนึ่งหรือหลายขดลวดในชุดประกอบโพรบ เมื่อเชื่อมต่อโพรบกับชิ้นส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ สนามแม่เหล็กสลับจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสเอ็ดดี้ในส่วนทดสอบ ความไม่ต่อเนื่องหรือความแปรผันของคุณสมบัติในส่วนทดสอบจะเปลี่ยนการไหลของกระแสไหลวน และจะถูกตรวจพบโดยหัววัดเพื่อทำการวัดความหนาของวัสดุ หรือหาข้อบกพร่องวัสดุ เช่น รอยแตกร้าวและการกัดกร่อน