ผู้ผลิตและนำเข้าโลหะ

ผู้ผลิตและนำเข้าโลหะ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ผู้ผลิตและนำเข้าโลหะ และผู้ใช้โลหะ โดยการทดสอบเพื่อหาชนิดของโลหะให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า และกฏเกณท์ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการของเราได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถ ISO/IEC 17025: 2017 (มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (2018) พร้อมการรับรองหมายเลข Testing 0502 โดยให้บริการทดสอบ 5 ประเภท  ดังนี้

1.         การทดสอบเชิงกล

2.        การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

3.        การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา

4.        การทดสอบการกัดกร่อน

5.        วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายและแนวทางแก้ไข