ตำแหน่งงาน

NDT Technician : 5 Position
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ : 1 Position
ช่างซ่อมบำรุง : 1 Position

NDT Technician : 5 Position

NDT Technician : 5 อัตรา (สัญญาจ้าง 11 เดือน)
ปฎิบัติงานสำนักงานระยอง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องมือทดสอบ พาหนะ เชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดสอบที่ได้คุณภาพปริมาณ ทันเวลาที่กำหนดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบ, สอบเทียบ ว่าเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์ยังทำงานได้ดีและมีความเที่ยงตรงอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติงานทดสอบตามคู่มือปฏิบัติการทดสอบนั้นๆ
 • สอบทวนคุณภาพงานทดสอบเป็นเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของการทดสอบ
 • รายงานผลการทดสอบ (Test Report)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
 • มนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • มีความมุ่งมั่น ขยันและอดทนต่อการทำงาน
Apply Job

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ : 1 Position

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ : 1 อัตรา
ปฎิบัติงานสำนักงานระยอง
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบด้านการวางแผนธุรกิจ การตลาด การพฒนาศักยภาพขององค์กร
 • ศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงการจัดทำโครงการการขยายฐานการลงทุนทางด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงการจัดทำโครงการการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อส่งเสริมธุรกิจหลัก
 • จัดทำแผนธุรกิจของโครงการการลงทุนใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การงานวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (Toeic 700+)
Apply Job

ช่างซ่อมบำรุง : 1 Position

ช่างซ่อมบำรุง : 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 11 เดือน)
ปฎิบัติงานสำนักงานศรีราชา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบสาธารนูปโภค ภายในสำนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 20-40 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุงภายในสำนักงาน/อาคาร *พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
 • ขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ 1 ปี ขึ้นไป
Apply Job

ลงทะเบียน...

ลูกค้าของเรา