วิธีการตรวจสอบ CUI ในงานอุตสาหกรรม

 

การตรวจสอบ CUI ทำเพื่อตรวจสอบหาการกัดกร่อนภายใต้ฉนวน คือ การกัดกร่อนประเภทใดก็ตาม ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความชื้นที่ปรากฏบนพื้นผิวภายนอกของอุปกรณ์ฉนวน โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับโรงงานที่ใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลานานเเละขาดการบำรุงรักษา การกัดกร่อนเกิดจากหลายปัจจัย นอกจากนี้ CUI สามารถเกิดขึ้นได้บนอุปกรณ์ฉนวนความร้อนที่ทำงานอยู่ หรือไม่ทำงานเเล้ว เนื่องจากพื้นผิวเหล่านี้โดยทั่วไป ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบด้วยสายตา จึงไม่สามารถระบุการเกิดการกัดกร่อนได้ง่าย และในกรณีที่รุนแรงอาจเกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้สูญเสียความสมบูรณ์ของระบบตามมา

ประเภทของการตรวจสอบแบบ CUI

1.วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual inspection) เป็นวิธีการตรวจสอบพื้นฐานที่ทำได้ง่ายที่สุด สามารถทำได้ทั้งแบบที่รื้อฉนวนและแบบไม่ต้องรื้อฉนวน

  • แบบไม่รื้อฉนวน คือ การตรวจสอบสภาพภาพรวม ว่าฉนวนยังมีสภาพดี
  • แบบรื้อฉนวน คือ การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสียที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

2. วิธีการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (Radiographic testing) เป็นวิธีการตรวจสอบแบบไม่ต้องรื้อฉนวนอย่างนึง (Non-invasive inspection) วิธีนี้มีข้อจำจัด คือ ขนาดของอุปกรณ์ที่จะตรวจสอบต้องไม่ใหญ่เกินกว่าฉากรับภาพรังสี และตรวจสอบได้เฉพาะท่อที่เป็น Carbon steel หรือ Low alloy เท่านั้น

3.วิธีการตรวจสอบด้วยการวัดความหนา (Ultrasonic thickness measurement, UTM) เป็นคือวิธีการตรวจสอบแบบไม่จำเป็นต้องรื้อฉนวน (Non-invasive inspection) คือการใช้เครื่องมือกล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นอุปกรณ์เสริมในการตรวจสอบด้วยสายตา ใช้ตรวจสอบบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างจากบริเวณอื่น เพื่อหาความเสียหาย

4.วิธีการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายความร้อน (Thermography Camera) เป็นวิธีการตรวจสอบแบบไม่จำเป็นต้องรื้อฉนวน (Non-invasive inspection) คือการใช้เครื่องมือกล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นอุปกรณ์เสริมในการตรวจสอบด้วยสายตา ใช้ตรวจสอบบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างจากบริเวณอื่น เพื่อหาความเสียหาย

 

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย