ความแข็งแรงของอุปกรณ์ และงานตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection service)

งานตรวจสอบโรงงาน

 

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องมีระบบการจัดการความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์ งานตรวจสอบโรงงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง และการใช้งาน เช่น การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การดัดแปลง และการประเมินความสมบูรณ์ตลอดอายุการใช้งาน การจัดการด้านความสมบูรณ์แข็งแรง (Integrity Management) จะช่วยให้สามารถทำการตรวจสอบ และการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาการหยุดทำงานของโรงงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

 

จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์ งานตรวจสอบโรงงาน
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท มาตรฐานสากล และข้อกำหนดของกฎหมาย
  • ให้มั่นใจว่าการประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์โดยใช้เทคนิคการประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม
  • มีประสิทธิภาพในการบริหารความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงาน
  • การได้รับใบอนุญาตการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  • การได้ประสิทธิภาพของการทำงาน และใช้ทรัพยากร ได้อย่างดีที่สุด ในขณะที่ยังรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์
  • ได้ความมั่นใจว่าอุปกรณ์มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้