หม้อน้ำและหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

หม้อน้ำและหม้อต้ม

การตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ำและหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในระหว่างขบวนการผลิตและในระหว่างการใช้งานประจำปี เพื่อความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นไปข้อกำหนดของกฏหมาย โดย บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยรังรองในการตรวจสอบหม้อน้ำที่นำเข้า และตรวจสอบหม้อน้ำในขบวนการผลิต และขณะใช้งานตามวาระตามกฏหมายและมาตรฐานสากลกำหนด

ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย