การผลิต (Fabrication & Construction)

การผลิต (Fabrication & Construction)

การผลิต หมายถึง การก่อสร้างอุปกรณ์ เช่น ภาชนะรับความดัน ถังเก็บสารเคมี โมดูล โครงสร้างเหล็ก แท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยวิธีการตัด การเชื่อมและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมาเหล่านี้อาจเกิดความเสียหายในวัสดุได้ และในบางกรณีก็ส่งผลถึงชิ้นส่วนที่ได้แปรรูปแล้ว การเชื่อมถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบโดยไม่ทำลายในขั้นตอนนี้

การทดสอบโดยไม่ทำลายเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและประเมินวัสดุ เพื่อตรวจสอบหาความไม่ต่อเนื่องโดยไม่ทำลายวัสดุ  งานเชื่อมต้องได้รับการทดสอบและรับรองให้เป็นไปตามข้อกำหนด  โดยปกติแล้วการก่อสร้างด้วยการเชื่อมต้องได้รับการรับรองซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลาย   การทดสอบโดยไม่ทำลายจะเผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากการเชื่อม และเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคตที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องเหล่านี้