การจัดทำแผนการตรวจสอบและทดสอบ (ITP)

การจัดทำแผนการตรวจสอบ

การจัดทำแผนการตรวจสอบและทดสอบ (ITP) เป็นการจัดเตรียมขั้นตอนและปริมาณงานตรวจสอบทดสอบ  สำหรับงานสร้างใหม่ งานตรวจสอบตามวาระ และในช่วงการซ่อมบำรุงใหญ่ตามข้อกำหนดของเจ้าของงาน มาตรฐาน ข้อกำหนดของกฏหมาย และผลจากการประเมินความเสี่ยงสำหรับอุปกรณ์รับความดันเช่น ภาชนะรับความดัน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ระบบท่อ  ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมี หม้อน้ำ และอุปกรณ์ระบายความดัน (pressure relief devices) ที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ กิจกรรมต่าง ๆ อาจรวมถึง การตรวจสอบโดยพินิจด้วยสายตา การทดสอบโดยไม่ทำลายทั้งแบบทั่วไปและขั้นสูง การวิเคราะห์ทางจุลภาค เป็นต้น