งานตรวจสอบและรับรอง

งานตรวจสอบและรับรอง

งานตรวจสอบและรับรอง เป็นกระบวนการที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมประกอบกับผลการทดสอบอื่น รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่อง และประมวลผลพร้อมกับการออกรายงาน เพื่อรับรองคุณภาพอุปกรณ์ เครื่องจักร ภายหลังการผลิตหรือรับรองสภาพการใช้งานว่ามีสภาพเหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือข้อกำหนดของกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบและรับรองดังต่อไปนี้

1. ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) รวมถึง Sphere Inspection
2. ถังติดตรึง (Transportation Tank)
3. ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank)
4. หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler)

การรับรองตามระเบียบของรัฐบาล

  1. กรมธุรกิจพลังงาน
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม