Scorpion Ultrasonic Crawler (UTM Crawler)

UTM Crawler

UTM Crawler เป็นอุปกรณ์ไต่ผนังเหล็ก  ที่นำมาต่อเข้ากับหัวโพรบของเครื่องวัดความหนา สามารถนำพาหัวโพรบไปตามผนังเหล็กในแนวดิ่งหรือแนวลาดเอียง เพื่อวัดความหนาในจุดที่ต้องการ พนักงานควบคุมเครื่อง Scorpion และ เครื่องวัดความหนา จะควบคุมเครื่องจากพื้นโดยสายเคเบิ้ลที่ต่อระหว่างแผงควบคุมที่พื้น/เครื่องวัดความหนากับ Scorpionไต่ถัง/หัวโพรบ Scorpion สามารถตรวจวัดความหนาได้ในระยะทางตามความยาวของสายเคเบิ้ลที่มีความยาว 50 m. Scorpion สามารถนำไปใช้ในงานวัดความหนา ผนังในแนวดิ่งหรือแนวลาดเอียง ที่มีวัสดุเป็นเหล็ก (Carbon Steel) ของอุปกรณ์หลายชนิด อาทิ ถังเก็บน้ำมัน ภาชนะรับแรงดัน ถังลูกโลก Tower เป็นต้น ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากการใช้ Scorpion ทดแทนการใช้นั่งร้านหรือ Rope access

การใช้งาน :

  • การวัดความหนาโดยไม่ต้องใช้เชือก / นั่งร้านบนวัสดุที่เป็นเหล็ก
  • พื้นผิวแนวตั้ง เช่น เปลือกถังเก็บน้ำมัน หรือหอคอยและกอง
  • พื้นผิวเส้นรอบวง รวมถึงภาชนะรับความดันแนวนอนและทรงกลม ตลอดจนพื้นผิวแนวนอนด้านบนและด้านล่าง

ประโยชน์ของ UTM Crawler :

  • การลดต้นทุน