การตรวจสอบท่อ

การตรวจสอบท่อ

Internal rotating inspection system (IRIS)

วัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) ด้วยวิธี IRIS นั่นคือ วิธีการโดยทั่วไปที่จะสามารถตรวจสอบความหนาของผนังTube โดยใช้หลักการของคลื่นอัลตราโซนิกในการสะท้อนของคลื่นเสียงกลับ (ultrasonic immersion pulse-echo) ร่วมกับวิธี IRIS

การตรวจสอบ (Tube Inspection) ด้วยวิธีนี้โดยส่วนใหญ่จะนำมาประยุกต์สำหรับปริมาณและการประเมินการผุกร่อนเป็นหลุมเป็นรอยของผนังTube ทั้งภายในและภายนอกตามคำแนะนำและวัตถุประสงค์ของวิธีนี้ความหนาของ Tube ที่น้อยที่สุดที่สามารถอ่านได้ คือ 0.5 มิลลิเมตร ทำให้วิธีนี้ไม่เหมาะกับการตรวจสอบหารอยแตก

Eddy Current – (ET)

กระแสไหลวน (Eddy Current) เป็นเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ผิวของตัวนำไฟฟ้า เกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กที่มีความถี่สูง กระแสไหลวนจะมีความหนาแน่นของกระแสสูงสุดที่บริเวณผิวของชิ้นงาน และความหนาแน่นของกระแสจะต่ำลงตามความลึกที่เพิ่มขึ้น

Remote Field – (RFT)

– เทคนิค RFET แตกต่างจากเทคนิคการตรวจสอบแบบ Eddy Current เนื่องจากการตรวจสอบประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ ช่องว่างระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับมักจะมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสองเท่า

– ในการกำหนดค่านี้..สนามของกระแสไหลวนที่ผลิตโดยเครื่องส่งสัญญาณสามารถเข้าถึงตัวรับสัญญาณโดยใช้เส้นทางที่แตกต่างกันสองเส้นทางคือทางตรงและทางอ้อม ในทิศทางตรงสนามจะลดทอนลงอย่างรวดเร็วในทิศทางตามแกนเนื่องจากกระแสวนหมุนวนที่เกิดในหลอด

– อย่างไรก็ตามสนามของกระแสไหลวน มีความแตกต่างกันในทางอ้อม ประการแรกมันกระจายทั่วผนังหลอดและผ่านการลดทอนเพราะการเปลี่ยนเฟสระหว่างทางที่มันผ่านไป

– เมื่ออยู่ด้านนอกสนามของกระแสไหลวนจะไหลไปตามท่อแล้วค่อยกระจายเข้าไปในท่อซึ่งจะมีการลดทอนและการเปลี่ยนเฟสอีกครั้ง

– เนื่องจากเกิดการลดทอนมากกว่าเส้นทางโดยตรงบริเวณที่กระแสไหลวนตกค้างจะถูกตรวจพบในบริเวณของระยะห่างจากเครื่องส่งสัญญาณและมาจากเส้นทางอ้อมของสนาม
ของกระแสไหลวน

– ระยะทางที่เกิดความแตกต่างและแสดงขึ้นมานี้เป็นจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลอยู่ที่ประมาณสองเท่าของเส้นรอบวงด้านนอกของหลอดเมื่อเครื่องรับสัญญาณอยู่ในเขตสนามของกระแสไหลวน
จะรับสัญญาณที่ผ่านผนังหลอดสองครั้ง

– สัญญาณนี้เป็นตัวแทนของความไม่ต่อเนื่องที่มีอยู่ในทั้งสองส่วนของท่อที่วิ่งผ่านโดยสนามของกระแสไหลวนและช่วยให้การตรวจสอบผนังท่อเสร็จสมบูรณ์ สิ่งบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียความหนาของท่อ (การกัดเซาะ, การกัดกร่อนและ หลุม) จะลดการเปลี่ยนเฟสและการลดทอนสนามของกระแสไหลวน  รูปแบบเหล่านี้สามารถใช้เพื่อกำหนดปริมาณและความลึกของสิ่งบกพร่องโดยใช้ Phase และ Amplitude Analysis

 

Near Field Technique (NFT)

– เทคนิค Near Field เป็นเทคโนโลยีใหม่และได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการตรวจสอบท่อระบายความร้อนพัดลมครีบเหล็กคาร์บอนโดยการหาการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก

– เทคโนโลยี Tube Inspection นี้อาศัยการออกแบบหัวโพรบโดยอาศัยกระแสแบบลัดวงจรของไดรฟ์เวอร์ วิธีการนี้ จำกัด อยู่ที่วัสดุแบบสร้างแม่เหล็กได้

– พื้นฐานของหัวโพรบทำด้วยขดลวดตัวเดียวและขดลวดรับสามตัวขดลวดขับทำงานในช่วงความถี่เดียวกับการทดสอบ RFT probe

– ขดลวดตัวรับจะถูกวางอยู่ใกล้กับตัวขับ ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและกระแสไหลวนอยู่ที่บริเวณ ID ของท่อขดลวด 2 ขดเป็นรูปแบบของสัญญาณที่แตกต่างกัน และอีกหนึ่งขดลวดจะเป็นสัญญาณ Absolute

– ความกว้างของสัญญาณ Absolute และสัญญาณที่แตกต่างกันเป็นสัดส่วนกับความลึกและขนาดของข้อบกพร่อง

– คุณภาพการตรวจสอบเกี่ยวโยงกับการสอบเทียบโดยใช้ตัวอย่างท่อที่คล้ายคลึงกับท่อที่ต้องการตรวจสอบ

– วิธีการนี้ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยเปรียบเทียบ / พื้นฐานการหาปริมาณสิ่งบกพร่องของท่อที่กำลังทดสอบ