สุขภาพ และ ความปลอดภัย

นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นกลาง ปลอดภัย ตามความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร  สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ ระบบงานหน่วยตรวจมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้เจตจำนง ดังนี้

ดำเนินการตรวจสอบทดสอบให้สอดคล้องตามกฎหมาย และตามวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ มาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง

มุ่งมั่นปฏิบัติงานทดสอบตรวจสอบ ภายใต้การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) และ มอก.17020 (ISO/IEC 17020) ด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระจากความกดดันทางด้านการค้า และความกดดันอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ผลงานที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงประสิทธิผลประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและด้านความปลอดภัย โดยศึกษาและประเมินความเสี่ยงภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ ส่งเสริม สร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการป้องกันมลพิษด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กำหนดมาตรการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิ์ต่าง ๆ ของลูกค้า รวมถึงกำหนดให้มีการชี้บ่งความเสี่ยงต่อความเป็นกลาง เพื่อกำหนดมาตรป้องกัน

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานตรวจสอบทดสอบอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ถูกต้อง เที่ยงธรรม ปลอดภัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ เกินความคาดหวังและร่วมธุรกิจกับลูกค้าบนรากฐานพันธมิตรที่ดีต่อกัน

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ลูกค้าของเรา