บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRIAN TECH OPEN HOUSE 2023” โดยมี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งภายในงานมีการพูดแนะแนวการศึกษาแก่ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าในการจัดการด้านอาชีวศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดได้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แก่สถานประกอบการที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ครูอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัย รวมถึงส่งบุคคลากรไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะระดับจังหวัดให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งในครั้งนี้ นายรักชาติ อินทะผิว ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ พร้อมร่วมถ่ายรูปภาพร่วมกับตัวแทนสถานประกอบการอื่น ๆ การได้รับมาซึ่งโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เน้นย้ำถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป