บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรบริษัทที่ผ่านการรับรองสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในงาน CAC Certification Ceremony 2023

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ อร่ามเรื่องกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตร แสดงความยินดีกับบริษัทที่ผ่านการรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในงาน “CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (I0D) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 95 บริษัท ที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยประจำไตรมาสที่ 3 และ 4 ประจำปี 2565 และได้รับเชิญเข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตร โดยการรับรองการต่ออายุสมาชิกในครั้งนี้ เป็นการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 ของบริษัทฯภายในพิธีมอบประกาศนียบัตร นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับมอบประกาศนียบัตร โดยผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับบริษัทที่ผ่านการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 ได้แก่ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (CAC COUNCIL) หลังจากนั้น ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้แทนบริษัทภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนได้มีมติให้ต่ออายุการรับรองบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นการเน้นย้ำถึงการเป็นบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม สุจริต โปร่งใส รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย